Miten hallitusammattilainen voi olla luonnon asialla?

DIF-webinaarin aiheena 5.10.2022 oli Luonnon monimuotoisuus ja tulevaisuuden yritykset – Mitä hallitusammattilaisen tulee tehdä. Gaian järjestämässä webinaarissa käytiin läpi liiketoimintajohtaja Piia Pessalan ja vanhemman asiantuntijan Virve Viertiön johdolla, miksi luontokato haastaa liiketoiminnan, millaisia mahdollisuuksia luontopositiivinen siirtymä luo sekä mitä hallitusammattilainen voi tehdä yritystoiminnan jatkuvuuden ja luontokadon huomioimiseksi. Seuraavassa DIFn nostoja tilaisuudesta.


Miten hallitusammattilainen voi olla luonnon asialla?

Hallitusammattilaiselle voi olla luontevaa lähestyä aihetta riskienhallinnan näkökulmasta. On hyvä tunnistaa merkittävimmät biodiversiteettiriippuvuudet ja -vaikutukset sekä niihin liittyvät operationaaliset, lainsäädännölliset, oikeudelliset, taloudelliset ja esimerkiksi maineriskit. Riskien lisäksi aihetta voi lähestyä liiketoimintamahdollisuuksien näkökulmasta: millaiset tuote- ja materiaali-innovaatiot, liiketoimintamallit, brändäys ja kumppanuudet hyödyttäisivät sekä yritystä että luontoa ja yhteiskuntaa.

Mitä hallitusammattilainen voi sitten konkreettisesti tehdä? Hän voi sitoutua olemaan luonnon asialla pitkäjänteisesti ja viedä luonnon monimuotoisuuden varmistamisen osaksi liiketoimintastrategiaa. Hän voi varmistaa mandaatin sekä resurssit systeemiselle muutokselle ja olla aktiivinen uusien mittareiden ja mahdollisuuksien ideoinnissa.


Suurin osa liiketoiminnasta riippuu suoraan luonnosta

Liiketoiminnan ja luonnon monimuotoisuuden välillä on voimakas riippuvuussuhde. Arvion mukaan yli puolet globaalista liiketoiminnasta on suoraan riippuvaista ja loput välillisesti riippuvaista luonnon monimuotoisuudesta ja aineellisista ja aineettomista ekosysteemipalveluista, joihin luetaan esimerkiksi marjat, vesi ja vedenkierron säätely. Kun jopa puolet maapallon maapinta- alasta on valjastettu maatalouskäyttöön, luonnon monimuotoisuudelle on jätetty yhä vähemmän tilaa. Luontopääomaa on käytetty enemmän kuin mikä on maapallon kantokyvyn ja yhteisen edun mukaista.


Mitä luontopositiivisella tulevaisuudella tarkoitetaan

Luontokato vaarantaa liiketoimintaedellytykset ja hyvinvoinnin. Vaikka luontokato etenee vauhdilla, on suunta mahdollista kääntää kohti luontopositiivisuutta. Webinaarissa esitettiin kolme eri liiketoimintaskenaariota: 1) Kilpajuoksu viimeisistä resursseista (pitkällä tähtäimellä ei ole enää mahdollista ajatella sellaista liiketoimintaa kuin nyt), 2) Jarrutetaan luontokatoa (keskitytään omiin suoriin vaikutuksiin ja tehdään kompensointitoimenpiteitä, joilla korjataan seurauksia) ja 3) Luontopositiivinen tulevaisuus (harmonia luonnon kanssa ja hyvinvoiva planeetta, joka edellyttää systeemistä muutosta: luontoa arvostetaan, suojellaan, ennallistetaan ja käytetään viisaasti).

Luontopositiivisessa skenaariossa kehitetään toimintatapoja, jotka sekä välttävät negatiivisia vaikutuksia että tuovat lisää tilaa ja turvaa luonnon monimuotoisuudelle. Nettopositiivisuus syntyy välttämisellä, vähentämisellä, ennallistamisella ja kompensoimalla.


Luontokato haastaa – On uuden yhteistyön ja liiketoimintamallien aika

Luontopositivisessa siirtymässä korjataan seurausten sijaan luontokadon juurisyitä. Koska luontokato ja sen aiheuttamat ongelmat, kuten heikkenevä vastustuskyky ja pölyttäjäkato, ovat kompleksisia, yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää.

Yritys voi luoda arvoa luontopositiivisuudella. Luontopositiiviset liiketoimintamallit perustuvat mm. kiertotalouteen, luonnon ekosysteemipalveluiden tukemiseen ja toimivaan kompensaatioon. Liiketoimintamallit voivat tarkoittaa terveyttä ja hyvinvointia lisäävää ympäristöä (vihreä infra), rakennuksia raaka-aineiden lähteinä (urban mining) sekä kiertotaloutta lannoitteissa.

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten ladattavissa ohessa. Linkki webinaaritallenteeseen löytyy jäsensivuilta ja on katsottavissa lokakuun loppuun asti. Pääsy materiaaleihin edellyttää kirjautumisen.