DIF antoi lausunnon yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta

DIF on 31.5.2022 antanut lausunnon eduskunnan talousvaliokunnalle valtioneuvoston U-kirjelmästä (U 35/2022 vp) komission ehdotuksesta direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta.

U-kirjelmässä on ansiokkaasti kiinnitetty huomiota komission ehdotuksen ongelmakohtiin. Erityisen tärkeää on, että siinä on nostettu vahvasti esiin komission aloitteiden epämääräisyys ja epäselvyys, vaikutusarvioinnin tarve sekä kansainvälisten sopimusten soveltumattomuus käytettäväksi yksityiskohtaisena sääntelynä.

Yhdistys pyytää lisäksi huomioimaan joitakin näkökulmia eduskunnan kannanmuodostuksessa:

DIF pitää tärkeänä, että yritysvastuusääntely on selkeää, kohtuullista ja ennakoitavaa ja että se valmistellaan eurooppalaisella ja mieluiten globaalilla tasolla.

Direktiivihanke keskittyy yritysten kestävään toimintaan unohtaen yhteiskunnan roolin esimerkiksi julkisten hankintojen suhteen. Suomen tulisikin vaatia EU-tasolla sääntelyä, jossa EU-maiden ja EU:n itsensä edellytetään käyttävän julkisissa hankinnoissa vastuullisuuskriteerejä.

Direktiivihanke keskittyy muotoseikkoihin, sanktioihin ja valituskanaviin. Siinä ei oteta huomioon eri toimintojen ja toimijoiden aiheuttamaa varsinaista riskiä tai vahinkoa. Sääntelyssä pitää keskittyä sääntelyn vaikuttavuuteen ja suhteellisuusperiaatteeseen.

Lisäksi lausunto nostaa esille muun muassa arvoketjun epämääräisen käsitteen, hankitaketjua koskevat epärealistiset vaatimukset ja näiden vaatimusten seuraukset, sidosryhmäkäsitteen laajuuden ja epämääräisyyden, itsesääntelyn merkityksen sekä direktiivin voimaantulon ajankohdan suhteessa päällekkäisistä kriiseistä toipumiseen.

Lue koko lausunto >