Hallitus, älä unohda transformaatiohurmoksessa asiakasta ja merkityksellä johtamista!

DIF järjesti erinomaisen puolentoista vuoden DIFFuture-ohjelman, joka tarjosi katsauksen suomalaisten yhtiöiden hallituskokoonpanoihin, hallinnollisiin käytäntöihin sekä hallitusten agendaan etenkin muuttuvassa maailmassa. Teema, joka keskusteluista kuitenkin puuttui tai jäi taka-alalle, oli hallituksen rooli yrityksen transformaatiossa kestävän arvonluonnin mahdollistajana.

 

Hallituksen on kaikessa toiminnassaan tähdättävä kestävään arvonluontiin toiminnan jatkuvalla kehittämisellä, taseeseen paneutumalla ja riskienhallinnalla.

Kun pohditaan vaadittavia toimenpiteitä arvonluonnin mahdollistamiseksi, keskustelun painopiste on usein monen hallitusammattilaisen mukavuusalueella, taloudellisissa luvuissa ja faktoissa. Tämä onkin perusteltua, kunhan se ei tapahdu asiakkaiden ja työntekijöiden kustannuksella, sillä niihin panostamalla on mahdollista parantaa arvonluontia ja transformaation onnistumista tutkimusten mukaan jopa 66 prosenttia.

 

Perinteinen johtamistyyli ei kanna enää tänä aikana eikä tulevaisuudessa

 

Globaali murros toimintaympäristössä on johtanut siihen, että yritykset ovat jatkuvassa muutostilassa. Muutoksen takaisinmaksun ja arvonluonnin osalta suurin riski tai mahdollistaja on johtaminen, niin hallituksissa kuin yrityksen avainpositioissa.

 

Nyt vaaditaan erilaista kykyä johtaa. Johtamisen keskiössä on oltava luottamus ja merkityksellisyyden luominen muutosten ja epävarmuuden keskellä. Johtamista ja johtamisen vaikutusta tuottavuuteen on tutkinut globaalisti esimerkiksi Korn Ferry, joka hiljattain nosti esille, että peräti 96 prosenttia vastaajista näki merkityksellisyyden johtamisella suoran vaikutuksen pitkän aikavälin taloudellisen suorituskyvyn kehitykseen. Tämä vaatii puolestaan monimuotoisia johtajia.

Johtamisessa se, mikä toimi aiemmin, ei toimi enää.

 

Hallituksella on mahtava paikka haastaa ja varmistaa, että yrityksen avainhenkilöt, jotka ovat strategiaa toimeenpanemassa, ovat riittävän monimuotoisia. Monimuotoisuus nykymaailmassa on paljon laajempi käsite kuin sukupuoli, ikä tai kansallisuus; se on myös työvuosia, työkokemusta eri toimialoilta ja työkokemusta eri rooleista. Monimuotoisten yritysten tuottavuus on tutkimusten mukaan jopa 35 prosenttia korkeampi kuin yrityksillä, joista se puuttuu. Monimuotoisilla johtajilla, jotka mahdollistavat menestyksen jatkuvassa muutosympäristössä, on seuraavat viisi kompetenssia: kyky ennakoida, viedä asioita tuloksellisesti eteenpäin, kehittää toimintaa  ketterästi, rakentaa yhteistyötä ja luoda luottamusta ympärilleen. Nämä kaikki ovat ominaisuuksia, joita hallitus voi arvioinneilla todentaa.

 

Asiakaskokemus kasvun ajurina

 

Usean hallituksen agendalla on, miten luoda kasvua ja kestävää arvonluontia transformoitumalla tuotelähtöisestä palveluliiketoimintaan. Toimivalla johdolla on luonnollisesti syvempi ymmärrys asiakkaista ja henkilöstöstä kuin hallituksella. Toisaalta taas hallituksella ja hallituksen puheenjohtajalla on keskeinen rooli nostaa yrityksen liiketoimintaympäristön ja asiakastarpeiden muutokset osaksi jatkuvaa hallitustyöskentelyä. Tämä mahdollistaa toimivan johdon tukemisen ja haastamisen.

 

Palveluliiketoiminnassa keskeistä on asiakaskokemus, joka mahdollistaa vahvan tuotteen kanssa erottautumisen markkinoilla. Perinteisesti hallituksessa seurataan eri numeroilla esimerkiksi asiakastyytyväisyyden kehittymistä, joka on kuitenkin eri asia kuin asiakaskokemus.

Valitettavan usein myös transformaatiot tehdään tasetta optimoiden asiakaskokemuksen kustannuksella – ei asiakaskokemus ja asiakas-arvoketjun parantaminen arvonluonnin ajureina.

Tämä avaisi hallitukselle mahdollisuuden perehtyä siihen, miltä tulevaisuus näyttää avainasiakasryhmien asiakaskokemuksen myötä. Helpottuuko esimerkiksi palveluiden ostaminen selkeämmän tarjonnan kautta? Nopeutuvatko tai paranevatko laadullisesti asiakkaalle tärkeät prosessit ja vuorovaikutus? Vai onko toimeenpanosuunnitelmien keskiössä yritysten sisäisten prosessien tai taseen optimointi ilman selkeätä näkemystä, miten asiakasarvo paranee?

 

Kestävän arvonluonnin ajureita on monia, mutta onnistumisen ratkaisee nykyisessä jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä merkityksellä johtaminen ja asiakaskokemus!