Hallituksen rooli kasvun edesauttajana

DIFin Q3-teema on kasvu. Kasvu on myös minun sydäntäni lähellä. Useiden pk-yritysten hallituksissa ja muutenkin niiden toimintaa seuratessani olen huomannut, että kasvu todella on välttämätön, vaikkakaan ei riittävä, edellytys yrityksen kehittymiselle. Kuluneen kesän aikana pohdin paljon, mitä hallituksen ja erityisesti hallituksen jäsenten tulee tehdä edesauttaakseen yhtiön kasvua. On ilmeistä, ettei hallitus tee kasvua, mutta yhtä lailla on selvää, että hallitus voi edesauttaa sitä – tai pilata kasvumahdollisuudet kasvun kannalta huonolla toiminnalla.

 

Strategia ja valvonta muodostavat perustan

 

Hallitus vastaa yrityksen strategiasta toimivan johdon valmistelun perusteella ja strategian toteuttamisen valvonnasta. Kasvua tavoiteltaessa tämä rooli korostuu. Hallituksen on ymmärrettävä markkinatrendit ja liiketoimintaympäristön muutokset yleisemminkin, kilpailutilanne ja asiakkaiden tarpeet, jotta se voi auttaa toimivaa johtoa määrittämään valittavan suunnan ja realistiset mutta haastavat tavoitteet kasvulle. Strategian toteuttamisen seuranta tulee jakaa sopiviin välietappeihin, jotta poikkeamiin voidaan puuttua.

 

Hallituksen pitää osata ja uskaltaa tarjota näkemyksiä, jotka auttavat yritystä sopeutumaan muutoksiin myös valitun strategian ja tavoitteiden taustalla olevissa oletuksissa.

 

Kasvun mahdollistamiseksi hallituksen tulee varmistaa, että kasvustrategian toteuttamiseen on varattu riittävät resurssit niin määrällisesti kuin laadullisesti. Samalla hallituksen on seurattava, että yrityksen toiminta on myös kasvuhankkeiden osalta kustannustehokasta ja laadukasta. Kasvun vaatimiin investointeihin on osattava ja uskallettava tarttua myös prosessin ollessa vielä kesken.

 

Riskienhallintaa, sparraamista, päätöksentekoa ja tukea

 

Kasvustrategian toteuttamiseen liittyy aina riskejä. Yksi hallituksen tärkeimpiä tehtäviä on tunnistaa näitä riskejä sekä sparrata toimivaa johtoa arvioimaan niitä ja löytämään niihin mitigointitavat. Jos tunnistettua riskiä ei arvioida voitavan riittävästi eliminoida, pitää houkuttelevankin tuntuisesta strategisesta suunnasta tai hankkeesta uskaltaa peruuttaa.

 

Kasvustrategian toteuttamisessa hallituksen rooli korostuu lopullisten päätösten tekijänä ja ehdotusten hyväksyjänä esimerkiksi investointien yhteydessä. Yhtä tärkeää on hallituksen kuitenkin myös koko ajan sparrata niin itseään kuin toimivaa johtoa kysymyksellä valitun strategian soveltuvuudesta viimeisimpiin tulevaisuuden näkymiin. Tässä hallituksen jäsenten monipuoliset taustat ja kokemukset voivat tuoda arvokasta näkemystä päätöksenteon tueksi.

 

Erityisen tärkeää on hallituksen rooli olla ja pysyä toimivan johdon tukena.

”Menestys ja onnistumiset ovat ensisijaisesti toimivan johdon ansiota, epäonnistumiset ja peruuttelut lähtökohtaisesti hallituksen vika.”

 

Verkostot ja suhteet

 

Verkostojen ja suhteiden merkitystä kasvustrategian toteuttamisen onnistumisessa ei voine liikaa korostaa.

 

Hallituksen jäsenten laajat verkostot ja osaaminen muiltakin toimialoilta ovat arvokkaita resursseja kasvuhakuiselle yritykselle. Hallituksen kautta yritys voi löytää ja päästä suhteisiin vaikkapa uusien liikekumppanien, rahoittajien tai asiantuntijoiden kanssa.

 

Strategian toteuttamisen tuki ja raamit

 

Hallitus voi ja sen pitää tarjota yhtiön toimivalle johdolle tärkeää tukea kasvupyrkimyksissä. Ideat ja neuvonta ”ulkopuolisen silmin” strategian toteutuksessa ja etenkin mutkien tullessa matkaan, ja niitä tulee, ovat ensiarvoisen tärkeitä mutta myös ilmeisiä johdon tukemisen alueita. Lisäksi hallituksen tulee valvoa, että strategiaa toimeenpantaessa pidetään mielessä kaikkien sidosryhmien vaatimukset.

 

ESG voi olla monessa kasvustrategiassa jopa koko strategian ydin. Vaikka niin ei olisi, kaikki ESG:n elementit on pidettävä mielessä kasvun keinoja etsittäessä ja toteutettaessa. Hallituksella on keskeinen vastuu varmistaa, että esimerkiksi juuri ESG-vaatimuksista löydetään myös kasvumahdollisuuksia.

 

Yhteenveto

 

Hallituksen rooli kasvun mahdollistajana ja edesauttajana on monipuolinen ja vaativa. Hallituksen strateginen suunnittelu, riskienhallinta, päätöksenteko, verkostot ja johtamisen tuki ovat kaikki keskeisiä elementtejä kasvun edesauttamisessa. Menestyksekäs hallitus varmistaa kasvun mahdollistamisen ja riskienhallinnan tasapainon. Hallituksen jäsenillä on siksi oltava syvää ymmärrystä yrityksen liiketoiminnasta, näkemystä liiketoimintaympäristöstä sekä kykyä johtaa operatiivista johtoa. Kasvuhakuisessa yrityksessä hallituksen ja johdon tiivis ja avoin yhteistyö on avain menestykseen.