Compliance, vastuullisuus ja eettisyys hallitustyöskentelyssä

Tarkistettu: 07.02.2020

Tiivistelmä

Compliancella (suomeksi vaatimustenmukaisuus tai lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen) tarkoitetaan sen varmistamista, että yritys toimii kaikissa tilanteissa lakeja ja säädöksiä noudattaen. Nykyään compliance käsittää myös laajemmin kaikki ne toimet, joiden avulla yritys pyrkii turvaamaan maineensa säilymisen sekä noudattamaan kaikkia yhteiskunnan luomia pelisääntöjä. Nämä säännöt voivat olla osa virallista sääntelyä taikka yhteiskunnallisen keskustelun ja sidosryhmien paineesta syntyviä velvoitteita ja odotuksia.

Osakeyhtiölaista ilmenee hallituksen tehtävät ja vastuu compliancen järjestämisessä. Asiaa voidaan lähestyä hallituksen huolellisuusvelvoitteen näkökulmasta.

Compliance-toiminnon järjestämiseen ja johtamiseen liittyy yhtiön strategia ja liiketoimintaperiaatteet, jotka määrittelevät compliancen raamit. Liiketoimintaperiaatteiden lisäksi compliancen tyypillisiä lähteitä ovat osakeyhtiölaki, yhtiöjärjestys tai muut vastaavat säännöt, osakassopimukset, konserniohjeet, hallituksen työjärjestys sekä muut sisäiset ohjeet. Yrityksen compliance-toiminnon keskiössä on ymmärrys omista riskeistä ja keinoista hallita niitä.

Compliance-toiminnon tyypillisiä osa-alueita ovat esimerkiksi taloudellisen raportoinnin laillisuuden varmistaminen, lahjonnan ja korruption estäminen, eturistiriitojen estäminen, sisäpiirisääntelyn noudattamisen varmistaminen, liikesalaisuuksien suojaaminen, kilpailulainsäädännön ja tietosuojalainsäädännön noudattamisen varmistaminen, työpaikkahäirinnän ja -kiusaamisen estämisen varmistaminen, toimitusketju ja alihankkijat sekä pakotteiden noudattamisen varmistaminen.

Compliance refers to ensuring that in all circumstances, the company complies with laws and regulations. Nowadays the term compliance comprises more extensively all efforts made by a company to ensure the preservation of its reputation and compliance with all rules created by the community. These rules may be a part of formal regulation or obligations and expectations arising out of societal debate and pressure from stakeholders.

The Limited Liability Companies Act sets forth the duties and responsibilities of the Board of Directors in organising the compliance function. This topic can be approached from the viewpoint of the Board of Directors obligation to act diligently.

The organisation and management of the compliance function relates to the company’s strategy and business principles, which define the scope of the compliance. In addition to the business principles, typical sources of compliance include the Limited Liability Companies Act, the articles of association or other equivalent regulations, shareholder agreements, group guidelines, the rules of procedure of the Board of Directors, and other internal guidelines. At the heart of the company’s compliance function, is the understanding of the company’s own risks and how to manage them.

Typical aspects of compliance include ensuring legality of the financial reporting, preventing bribery and corruption, preventing conflicts of interest, complying with insider trade regulations, protecting business secrets, ensuring the compliance with competition and data security provisions, preventing harassment and bullying at work, subcontractors and the supply chain as well as ensuring sanctions compliance.

Mitä on compliance? Compliancella (suomeksi vaatimustenmukaisuus tai lakien, sääntöjen ja määräysten noudattaminen) tarkoitetaan sen varmistamista, että yritys toimii kaikissa tilanteissa…

Lue lisää

Jäsenille