Riskienhallinta

Tarkistettu: 20.02.2024

Tiivistelmä

Hyvän hallintotavan mukaan hallituksella on olennainen rooli sekä yhtiön riskienhallinnan valvonnassa että sen toteutuksessa. Tehtävien onnistunut toteuttaminen edellyttää, että hallituksen ja mahdollisen tarkastusvaliokunnan rooli ja tehtävät riskienhallinnassa on määritelty huolellisesti. Hallituksella on myös erinomainen mahdollisuus vahvistaa riskitietoista yrityskulttuuria omalla esimerkillään.

Hallituksen keskeinen rooli riskienhallinnassa on varmistaa, että organisaatiolla on käytössään selkeästi määritelty viitekehys riskienhallinnalle. Lisäksi hallituksen on oleellista määrittää ylätasolla yhtiön riskinottohalukkuus (”risk appetite”) eli kuinka paljon ja mitä riskejä yhtiö on toiminnassaan valmis ottamaan. Hallituksen tulee myös varmistaa, että johdon päätöksenteko ja toiminta noudattavat määriteltyä riskinottohalukkuutta. Tämä toteutuu erityisesti, kun hallitus haastaa yrityksen johtoa strategisten valintojen ja olettamien osalta. Strategisen riskiajattelun sisällyttäminen päätöksentekoon onkin yksi hallituksen keskeisimmistä tehtävistä. Hallituksen tulee myös seurata strategisia riskejä samalla, kun se seuraa strategian toteutumista.

Jotta riskien seuraaminen olisi mahdollista, hallituksen tulee varmistaa riskiraportoinnin tarkoituksenmukaisuus. Koska riskienhallinta on kiinteä osa päivittäistä liiketoiminnan johtamista ja päätöksentekoa, kannattaa sen raportointi integroida osaksi muuta johdon raportointia ja huolehtia, että linkki toimintaympäristön ja yrityksen sisäisen muutoksen sekä muuttuneen riskiprofiilin välillä ilmenee.

Hallitukselle on asetettu vastuu riskienhallinnan tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamisesta. Hallituksen tehtävänä on myös varmistaa, että riskeistä ja yhtiön riskienhallinnan toiminnasta raportoidaan asianmukaisesti yhtiön sidosryhmille. Selkeä laadullinen ja määrällinen analyysi yhtiön merkittävimmistä riskeistä sekä hallintakeinoista lisää sidosryhmien luottamusta organisaation riskienhallintaan ja hallituksen valvontarooliin. Samalla se vaikuttaa yhtiön houkuttelevuuteen sijoituskohteena.

According to good corporate governance practices the Board should have an essential role in both risk governance and risk management of a company. To enable the Board’s successful execution of its risk management duties, the roles and responsibilities of the Board and Audit Committee need to be clearly defined. The Board also possesses the ability to foster a risk intelligent culture within the organization through leading by example.

The Board has an essential role in defining the company’s risk appetite. Risk appetite defines the level of risk that the company is willing to take (or not to take). In addition, the Board should monitor that management decisions and actions are in line with the set risk appetite. The Board also has a significant role in helping the management to incorporate risk management into strategic planning and decision making. Furthermore, it is important for the Board to monitor the strategic risks when monitoring the strategy implementation.

To facilitate effective monitoring of risks, the Board needs to enforce appropriate reporting practices. As risk management should be an integral part of everyday business management and decision making, it is advisable to include risk management as a standard part of management reporting. It is crucial that the link between changes in the risk profile and the changes in both internal and operational environment is evident.

Additionally, the Board has the responsibility of monitoring the efficiency and functionality of the company’s risk management system. Moreover, the Board should assure that investors and other stake holders are sufficiently informed of the company’s risk management activities. Elaborate quantitative and qualitative analysis of the major risks and risk management methods instills trust among different stakeholders in an organization’s risk management and governance practices. Detailed risk analysis might also affect a company’s attractiveness as an investment opportunity.

Johdanto Tässä asiantuntijatekstissä tarkastellaan riskienhallintaa hallituksen näkökulmasta. Tekstissä korostetaan erityisesti hallituksen mahdollisuuksia edistää riskienhallintaa, kehittää sen käytäntöjä ja luoda positiivista…

Lue lisää

Jäsenille