Toimitusjohtajan ja puheenjohtajan hyvästä suhteesta hyötyy myös hallitus

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan välisestä luottamussuhteesta hyötyvät niin hallitus kuin yhtiö sekä osapuolet itse. Luottamus syntyy avoimessa vuoropuhelussa.

Toimitusjohtajan ja hallituksen puheenjohtajan suhdetta sanotaan usein yrityksen tärkeimmäksi ihmissuhteeksi. Mikä tekee tästä suhteesta niin merkityksellisen, ja mitä hyvin toimivan suhteen rakentamiseen tarvitaan? Muun muassa näitä asioita selvitin Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakouluun tekemässäni väitöskirjassa At the Heart of the Board: CEO and Chair. Processes, practices and relationships.

Toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhde on tärkeä sekä suhteen osapuolille itselleen että laajemmin hallituksen ja johdon yhteistyön näkökulmasta. Puheenjohtajan kannalta aktiivinen ja toimiva suhde toimitusjohtajaan on olennainen jo pelkästään riittävän tiedon saamiseksi. Toimitusjohtajan kanssa käydyssä vuoropuhelussa saatu tieto yhtiön asioista on tarpeen niin hallituksen työn valmistelun, luottamuksen rakentamisen kuin myös valvonnan näkökulmasta. Erityisesti normaalin raportoinnin ulkopuolelle jäävien asioiden suhteen hallitus puheenjohtajineen on vahvasti riippuvainen toimitusjohtajalta saamastaan informaatiosta.

Toimiva, korkean luottamuksen suhde puheenjohtajaan on omiaan vähentämään toimitusjohtajan roolin mukanaan tuomaa yksinäisyyttä. Parhaimmillaan toimitusjohtajan hyvä suhde puheenjohtajaan tukee sekä tehtävässä onnistumista että laajemmin jaksamista. Suhde puheenjohtajaan vaikuttaa myös siihen, miten toimitusjohtajan ja koko hallituksen suhde toimii ja kehittyy.

Hallituksen näkökulmasta toimitusjohtaja-puheenjohtajasuhteen toimivuus on keskeinen kysymys, koska hallituksen työskentely pitkälti valmistellaan tässä yhteistyössä. Toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhteen luottamuksen taso vaikuttaa merkittävästi hallituksen mahdollisuuksiin luoda arvoa ja ottaa strateginen rooli. Näin siksi, että korkean luottamuksen suhteissa voidaan ottaa esille ja pallotella myös epäselviä, epävarmoja, keskeneräisiä ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia asioita, jollaisia strategiset kysymykset usein ovat.

Toimitusjohtajan aloite on suhteen moottori

Miten korkean luottamuksen toimitusjohtaja-puheenjohtajasuhde sitten syntyy? Yksinkertainen vastaus on, että se syntyy riittävän aktiivisessa vuorovaikutuksessa. Ei kuitenkaan ole samantekevää, kumman aloitteesta vuoropuhelua voittopuolisesti käydään. Toimitusjohtajan aloitetta voikin sanoa toimivan suhteen moottoriksi.

Toimitusjohtajan oma-aloitteinen yhteydenpito puheenjohtajaan ja pakollisten asioiden informointia laajempi avoimuus on ratkaisevan tärkeää. Se pitää puheenjohtajan päivitettynä yhtiön tilanteesta ja lisää puheenjohtajan luottamusta toimitusjohtajan avoimuuteen. Lisäksi se viestii puheenjohtajalle toimitusjohtajan arvostuksesta häntä kohtaan.

Vuoropuhelussa ajan myötä syvenevä osaaminen yhtiön asioista myös parantaa puheenjohtajan kykyä tukea toimitusjohtajaa jatkossa. Kiteytettynä, toimitusjohtajan aloitteesta yhteydenpitoon lähtee liikkeelle luottamusta kumuloiva positiivinen kehä.

Luottamus tukee hallituksen strategista roolia

Aina yllä kuvattu moottori ei kuitenkaan hyrähdä kunnolla käyntiin. Syynä voi olla toimitusjohtajan pelko siitä, että avoimuudesta seuraa erittäin tärkeän oman toimintatilan ja autonomian väheneminen tai jopa menetys. Mikäli toimitusjohtaja kokee puheenjohtajan uhkaksi tai potentiaaliseksi kilpailijaksi, riittävää avoimuutta ja dialogia ei synny, eikä luottamus kehity korkeammalle tasolle.

Mikäli toimitusjohtaja ei ole aloitteellinen, puheenjohtaja joutuu ottamaan aktiivisemman roolin varmistaakseen riittävän tiedonsaannin. Tämä saattaa kuitenkin tuntua toimitusjohtajasta valvonnalta ja puuttumiselta, mikä saattaa jopa vähentää luottamusta. Puheenjohtajan onkin tärkeää jo alkumetreillä vakuuttaa toimitusjohtaja siitä, että avoimuudella ei ole negatiivisia seurauksia. Kun toimitusjohtaja luottaa siihen, että puheenjohtajan osaaminen koituu yhtiön ja myös hänen hyväkseen, puheenjohtajan osaaminen saadaan laajemmin yhtiön käyttöön aktiivisen vuoropuhelun kautta.

Luottamuksen rakentamiseen kannattaa nähdä vaivaa ja käyttää aikaa, koska korkean luottamuksen suhde edistää puheenjohtajan ja hallituksen mahdollisuutta ottaa strateginen rooli ja luoda arvoa.

Tämä teksti on lyhennetty versio artikkelista, joka on julkaistu Boardview-lehden numerossa 2/2019.