Eilisen kriisi on tämän päivän normaali — mitä tämä tarkoittaa hallituksille?

 

Yritysten toimintaympäristö on ollut viimeisten vuosien aikana valtavan muutoksen kourissa. Maailmanlaajuinen pandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa, toimintaketjun häiriöt, energian hinta, inflaatio, nollakorkoajan päättyminen — tapahtumista, joita pidettiin vielä muutama vuosi sitten lähes mahdottomina, on tullut arkipäivää. Yritysten riskikartat ovat menneet joko kokonaan uusiksi tai aiemmin epätodennäköisiksi arvioidut tapahtumat ovat nousseet aivan uudenlaisen huomion kohteeksi.

 

Hallitustyöskentely on samaan aikaan kokenut murroksen kriisien ja muiden isompien muutosten myötä. Siitä on tullut enenemissä määrin joukkuepeliä, jota pelataan yhdessä yrityksen johdon kanssa. Jokaisella hallituksen jäsenellä on oma tärkeä roolinsa yrityksen menestyksen takaajana. Hallituksilta vaaditaan myös enemmän toimia ja näkemystä yrityksen strategiaan ja johtamiseen liittyen.

 

Saadakseen paremman käsityksen siitä, miten hallituksen ja puheenjohtajan asema muuttuu ja mitä tulevaisuuden puheenjohtajalta odotetaan, Deloitte julkaisi syksyllä 2022 hallitustyön muutosta koskevan Chair of the Future -tutkimuksen. Tutkimuksessa tunnistettiin viisi hallitustyön muutosta ajavaa voimaa. Lisäksi tutkimuksessa ilmeni, että eri sidosryhmien luottamuksen säilyminen yritykseen on äärimmäisen tärkeää kaikissa olosuhteissa ja että hallituksilla on tärkeä rooli luottamuksen rakentamisessa.

 

Geopoliittisen myllerryksen ohella moni yritys käy läpi myös digitaalista transformaatiota, jonka epäonnistumisella voi olla merkittävät seuraukset maineeseen ja talouteen. Yrityksen riskinottohalukkuuden tunnistaminen ja määrittäminen on entistä tärkeämmässä osassa strategiatyötä. Lisäksi suuren yleisön kiinnostus yritysvastuun kautta hallitusten toimintaa kohtaan on kasvanut. Etenkin hallitusten puheenjohtajat ovat yhä laajempien sidosryhmien huomion kohteena, ei ainoastaan omistajien.

 

Mitä kaikkea tämä lisääntynyt epävarmuus ja geopoliittinen turbulenssi merkitsee hallitustyölle ja hallituksen roolille? Onko hallitustyö muuttunut pysyvästi?

 

Kuva Deloitten Chair of the Future -tutkimuksesta (deloitte.com/insights). Ympäri maailman hallitusten puheenjohtajat kertovat roolinsa muuttuneen. Chair of the Future -tutkimuksen mukaan hallitustyön muutosta ajavat seuraavat viisi voimaa:

 

 

 

 

Miten hallitusten tulee vastata muutoksen tuuleen?

 

Chair of the Future -tutkimuksen mukaan hallitusten tulee erityisesti keskittää huomionsa toimivan johdon tukemiseen riskien jatkuvassa arvioinnissa sekä nykyisen operatiivisen toimintamallin kriittisessä arvioinnissa. Hallitusten tulee:

 

  1. Huolehtia yrityksen luottamuksesta ja maineesta.
  2. Tukea strategisessa muutoksessa.
  3. Tunnistaa riskejä jatkuvasti.
  4. Valvoa ja vaalia yrityskulttuurin toteutumista ja ylimmän johdon toimia.
  5. Tukea ja haastaa toimitusjohtajaa.

 

Onko kriisijohtamisesta tullut pysyvää?

 

Viimeiset vuodet on kuljettu kriisistä toiseen. Yritysjohdon, kuten myös hallitusten, on ollut pakko sopeutua entistä usvaisempaan tilannekuvaan perustuviin nopeisiin päätöksiin, päätösten toimenpanoon ja pikaiseen viestintään. Yrityksissä mietitäänkin, miten varmistaa, että nyt saadut opit kantavat myös tulevaisuuteen. Osana Deloitten Chair of the Future -tutkimusta tunnistettiin kriisienhallinnan yhteydessä muotoutuneita käytäntöjä, jotka jatkuessaan parantavat yritysten ketteryyttä ja reagointikykyä yllättäviin muutoksiin.

 

  • Lyhyemmät, mutta tiheämmällä aikavälillä järjestettävät hybridikokoukset
  • Asioiden syvempi käsittely
  • Päätöksenteon virtaviivaistaminen
  • Keskiössä ihminen ja yrityskulttuuri
  • Resilienssin vahvistaminen ja odottamattomaan varautuminen

 

Riskinottohalukkuus osana strategista suunnittelua

 

Valvonta- ja ohjausvastuun lisäksi hallituksen tärkeisiin tehtäviin kuuluu yrityksen strategiasta ja sen mukaisista strategisista tavoitteista päättäminen. Päätös valitusta strategiasta tapahtuu tyypillisesti yrityksen toimivan johdon esityksen pohjalta. Valintojen taustalla on analyysi toimintaympäristön makrotrendeistä ja niihin liittyvien eri skenaarioiden todennäköisyyksistä. Näiden pohjalta rakennetaan eri strategisia vaihtoehtoja, joista lopullinen valittu strategia syntyy. Jokaisen strategisen vaihtoehdon riskiprofiili voi kuitenkin olla hyvinkin erilainen.

 

Riskinottohalukkuuden ympärillä käytävä keskustelu tarjoaa hyvän mahdollisuuden hallitukselle ja toimivalle johdolle yhdessä linjata, millä riskitasolla yritys haluaa toimia. Riskinottohalukkuus on myös hyvä dokumentoida formaalina päätöksenä.

 

Hallitus yrityksen maineen viimeisenä vartijana (Chief Reputation Officer)

 

Deloitten Chair of the Future -raportti osoittaa, että eri sidosryhmien luottamuksen säilyminen yritykseen on äärimmäisen tärkeää kaikissa olosuhteissa. Luottamus yritykseen syntyy yrityskulttuurin ja yrityksen toiminnan myötä. Hallituksen tärkeänä tehtävä onkin arvioida yrityskulttuurin kehittymistä sekä myötävaikuttaa halutun kulttuurin syntyyn oman kommunikoinnin kautta. Kulttuurin kehittymistä tulee myös arvioida hallituksen teettämien erillisselvitysten kautta.

 

Artikkelin laajempi versio on julkaistu Boardview 2/2022 -lehdessä.