Onko hallituksessasi teknologiaosaamisen puutetta?

Useimmissa yrityksissä on käynnissä tai suunnitteilla suuria transformaatiohankkeita, joissa teknologia on keskeisessä roolissa. Teknologiatransformaatiot ovat investointeina merkittäviä ja siten ensiarvoisia hallitusten jäsenille. Mitä hallitusammattilaisten tulisi isoista teknologiavetoisista transformaatioista ymmärtää? Entä miten transformaatiot saadaan onnistumaan?

Hallituksen jäsenten tärkein tehtävä on luoda arvoa, eli auttaa johtajia tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä. Teknologian näkökulmasta tämä tarkoittaa, että hallituksessa on tarpeeksi teknologiaa ymmärtäviä ihmisiä sekä yhteisymmärrys siitä, miten laajasti teknologia nykypäivänä muokkaa liiketoimintaa. Lisäksi hallituksen täytyy saada tarpeeksi tietoa meneillään olevista teknologiahankkeista, jotta se voi tehdä perusteltuja päätöksiä. Toteutuksesta vastaa toki toimiva johto, mutta hallituksella on merkittävä rooli muutoksen käynnistämisessä, seurannassa ja ohjaamisessa.

Elämme aikaa, jossa geopolitiikka, teknologinen kehitys, työelämän murros sekä toimialojen, kilpailutilanteiden ja toimintaympäristön muutokset pakottavat yritykset uudistumaan. Hallituksen ja yritysjohdon pitää seurata teknologiaan liittyviä isoja teemoja, jotka vaikuttavat yrityksen toimintaympäristöön – joko riskeihin tai mahdollisuuksiin. Seuraavaksi kannattaa miettiä, miten uusi teknologia vaikuttaa omaan organisaatioon ja liiketoimintaan. Hallituksen tehtävänä on kannustaa ja haastaa johtoa tuottamaan vastauksia näihin kysymyksiin.

Ongelmana oikean johtamistavan ja osaajien puute

Teknologiatransformaatiot ovat monimutkaisia, riskejä sisältäviä kokonaisuuksia. Deloitten yritysjohdolle tekemässä kyselyssä ilmeni, että viisi suurinta haastetta teknologiatransformaatioiden läpiviennissä ovat:

  1. liiallinen riippuvuus ulkoisista neuvonantajista ja toimivasta johdosta päätöksenteossa
  2. puutteet hallituksen teknologiaosaamisessa
  3. epäselvä hallintorakenne teknologian ympärillä
  4. teknologiaan liittyvän tiedon ja raportoinnin puutteet
  5. teknologian ja strategian välisen yhteyden puuttuminen.

Sama teema nousi esille myös DIFin jäsenilleen toteuttamassa kyselyssä helmi–maaliskuun vaihteessa 2023. Kuusikymmentä prosenttia listattujen yritysten vastaajista mainitsee teknologian ja datatalouden yhdeksi tärkeimmistä kehittämistä vaativista osa-alueista.

Teknologiatransformaatiohankkeiden ongelma on usein oikean johtamistavan ja osaajien puute. Hankkeisiin liittyvää strategista päätöksentekoa ja ohjausta ei voi ulkoistaa IT-toimittajille. Organisaatiolla tulisi olla teknologiaosaamista kaikilla tasoilla. Teknologiaa ymmärtävän hallituksen ja syvällisten IT- sekä teknologia-asiantuntijoiden lisäksi sekä operatiivisella että johtotasolla tulisi olla ihmisiä, jotka ajattelevat ja ymmärtävät teknologian vaikutuksia liiketoimintaan.

Isojen teknologiatransformaatioiden johtamisessa keskeistä on katsoa yli organisaation siilojen ja osaamisrajojen. Mitä enemmän teknologia tulee osaksi liiketoimintaa, sitä enemmän haasteita tulee eteen. On esimerkiksi arvioitava merkittäviä investointeja, liiketoimintamalleja, henkilöresursseja ja ajankäyttöä omistaja-arvon valossa. Lisäksi on seurattava, että teknologian muutos etenee systemaattisesti ja edistää arvon luomista.

Sitouta sidosryhmät

Suuret teknologiatransformaatiot edellyttävät selkeää strategiaa, johdonmukaista visiota ja kykyä sietää lyhyen aikavälin yllätyksiä sekä näistä kaikista viestimistä. Hallituksen jäsenten tulisi ymmärtää, miten teknologiainvestoinnit vaikuttavat sidosryhmiin, kuten asiakkaisiin, työntekijöihin ja osakkeenomistajiin.

Mikä tahansa transformaatio nostaa yrityksen riskiprofiilia sekä muutoksen aikana että sen jälkeen. Muutokset luovat uusia riskejä, jotka johdon ja hallituksen on tunnistettava, arvioitava ja hallittava. Transformaatioiden vaikutuksia täytyy seurata myös pitkällä aikavälillä eikä lopettaa ennen kuin muutos on oikeasti jalkautettu.

Tekoäly puntarissa

Generatiivinen tekoäly mullistaa yritysten ja organisaatioiden toimintaa tulevaisuudessa tavoin, joita emme vielä edes ymmärrä. Jo nyt tekoälyä hyödynnetään liiketoiminnassa aina strategia- ja suunnittelutyöstä jokapäiväisten rutiinien tehostamiseen ja automatisointiin.

Tekoälyyn tulee suhtautua kuten muuhunkin teknologiaan: järjellä, mutta uteliaasti tutkien. Tärkeintä on, että hallitusten jäsenet ymmärtävät, miten tekoäly voi luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia tai parantaa tehokkuutta, ennustaa kuluttajakäyttäytymistä, personoida markkinointia ja lisätä tuottavuutta toimialalla.

Vaikka tekoälystä puhutaan nyt paljon, asiat eivät tapahdu hetkessä. Hallitusten ei siis pidä hämmentyä siitä, että tekoäly on yhtäkkiä noussut niiden agendalle. Mutta koska tekoälyssä piilee valtavia mahdollisuuksia ja myös riskejä, hallitusten täytyy ymmärtää, millaista tekoälyä yrityksessä käytettävän teknologian taustalla pyörii. Mistä se on tullut, miten se on opetettu, millä datalla ja onko se eettisesti kestävällä pohjalla? Monet tekoälyn sääntelyyn, tietoturvaan ja eettisyyteen liittyvät asiat ovat vielä kesken eikä valmiita vastauksia aina löydy.

Näin hallituksissa kannattaa valmistautua tekoälyn riskeihin ja mahdollisuuksiin:

1. Kehitä hallituksen tekoälylukutaitoa

Tekoälyn kanssa työskennellessä täytyy osata kysyä oikeita kysymyksiä. Tämä edellyttää tekoälyn lukutaitoa. Hallituksen jäsenet voivat kasvattaa taitotasoaan perinteisin menetelmin, kuten kutsumalla paikalle puhujia ja aiheen asiantuntijoita sekä lukemalla aiheesta itse.

2. Edistä ylimmän johdon tekoälyosaamista

Generatiivisen tekoälyn tehon ja houkuttelevuuden kasvaessa ja käyttötapausten lisääntyessä yritysjohtajat tarvitsevat tietoa ja teknologian tuntemusta voidakseen arvioida oikein vaikutuksia omaan vastuualueeseensa. Tekoälyn hyödyntämistä, etiikkaa, turvallisuutta ja vastuullisuutta koskevat päätökset perustuvat perusymmärrykseen siitä, mitä geneerinen tekoäly on ja mitä kaikkea se voi tehdä juuri oman yrityksen ja vastuualueen kontekstissa.

3. Harkitse data- ja analytiikka-ammattilaisten palkkaamista hallitukseen

Hallituksen jäsenet ovat usein taustaltaan talouden ja yritysmaailman ammattilaisia. Mutta onko hallituksessa ihmisiä, joilla on uteliaisuutta tekoälyä kohtaan ja jotka pystyvät käsittelemään sen tuomia hyvinkin monimutkaisia kysymyksiä? Vaikka generatiivinen tekoäly on suhteellisen uusi asia, jota otetaan käyttöön laajemmin vasta nyt, alan ammattilainen, jolla on mahdollisesti kokemusta operatiivisesta tekoälystä, voi tarjota hallitukselle tarvittavaa tietoa ja näkemystä.

4. Varaudu tulevaan

Generatiivinen tekoäly ja samalla sen sanasto, ominaisuudet, riskit ja kehityspolut muuttuvat tekniikan kehittyessä. Yritysten ja niiden hallitusten tulisi pysyä kehityksessä mukana mutta pohtia ja tarkkailla myös tekoälyn riskejä. Monet tekoälyn sääntelyyn ja tietoturvaan liittyvät kysymykset vaativat jatkuvaa tarkastelua riskienhallinnan keinoin. Lisäksi hallitusten täytyy keskustella tekoälyn etiikasta.

5. Ohjaa organisaatiota tekoälymatkalla

Roolinsa vuoksi hallituksen jäsenet eivät työskentele suoraan tekoälyn kanssa, mutta heillä on aiheeseen liittyviä velvollisuuksia. Kun yrityksen johto ja eri liiketoiminnat tutkivat, kuinka generatiivinen tekoäly voi parantaa tuottavuutta ja johtaa innovaatioihin, hallituksen tehtäväksi jää yrityksen käyttämän tekoälyn kokonaiskuvan rakentaminen ja tekoälyn eettisen ja luotettavan käyttöönoton ohjaaminen.

 

Artikkeli on tiivistelmä Boardview 2/2023 -lehdessä julkaistusta teema-artikkelista.