Vastuullisuuden kytkeminen liiketoiminnan ohjaukseen

Vastuullisuus on nykyisin kiinteä osa yritysten strategiaa ja tavoitteita. Konkreettinen työ kohti vastuullisuustavoitteita tarvitsee läpinäkyvyyttä yrityksen ja sen arvoketjun toiminnan ympäristövaikutuksiin. Yrityksen hallitus voi tukea johtoa ’vastuullisuuslinssin’ tuomisessa liiketoiminnan ohjaukseen, jotta strategiset päämäärät aidosti jalkautuvat käytännön tekemisen johtamiseen.

 

Kohti suurempaa läpinäkyvyyttä

Vastuullinen toiminta on tullut jäädäkseen. Vastuullinen toiminta ei ole relevanttia enää pelkästään edelläkävijöille, vaan kaikki yritykset ovat tavalla tai toisella velvoitettuja vastuullisuuteen. Monelle yritykselle vastuullisuus on myös keskeinen osa strategiaa ja onnistuminen vastuullisuudessa on edellytys onnistuneelle liiketoiminnalle. Tuomalla ’vastuullisuuslinssi’ liiketoiminnan ohjaukseen, eli esimerkiksi jatkuvaan johdon raportointiin, taloudelliseen ennustamiseen, operaatioiden optimointiin ja vuosibudjetointiin, yritys pystyy varmistumaan, että vastuullisuus ohjaa niin strategisia, taktisia kuin operatiivisia liiketoimintapäätöksiä matkalla kohti ilmastoneutraalia ja monimuotoista maailmaa.

Vastuullisuus osana liiketoiminnan ohjausta

Olemme Augustilla kehittäneet viitekehyksen (Kuva 1), jonka avulla yritys voi arvioida omaa kypsyysastettaan vastuullisuuslinssin huomioimisessa liiketoiminnan ohjauksessa:

 

 

Vaatimusten täyttämistä

Asteittain voimaanastuva CSRD-direktiivi (’Corporate sustainability reporting directive’) velvoittaa direktiivin piiriin kuuluvia yrityksiä julkistamaan toimintakertomuksissaan tarkempia tietoja heidän liiketoimintansa ympäristö- ja sosiaalivaikutuksista. CSRD-direktiivin piiriin kuuluvat suuret yritykset, jotka ovat jo velvoitettuja NFRD-direktiivin (’Non-financial reporting directive’) mukaisesti raportoimaan EU-taksonomian mukaiset tiedot.

Investointien rahoittamista

Rahoittajat suosivat entistä enemmän vihreitä sijoituksia. Tämän seurauksena monet yritykset ovatkin pyrkineet luomaan läpinäkyvyyttä oman toimintansa vastuullisuuteen rahoitusta hakiessaan. Erityisesti suurten yhtiöiden tapauksessa on tyypillistä, että heidän liiketoiminta- ja investointisuunnitelmansa pitävät sisällään niin sanotun ’sisäisen CO2-hinnan’ (engl. = ’internal carbon price’), jonka avulla pyritään kvantifioimaan investointien hintaa vastuullisuuden näkökulmasta.

Liiketoiminnan kehittämistä

Esimerkki yrityksestä, joka ei hyödynnä vastuullisuuslinssiä pelkästään rahoitusta hakiessaan vaan myös jatkuvassa sisäisessä ja ulkoisessa raportoinnissaan, on ranskalainen elintarvikeyritys Danone. Danone seuraa kasvihuonekaasupäästöjen kustannuksia (HUOM: ei pelkästään kasvihuonekaasupäästöjen volyymejä) raportoimalla hiilidioksidipäästöjen kustannuksilla rasitettua EPS-mittaria (’earnings per share’). Mittarin tarkoituksena on läpinäkyvästi tuoda Danonen sijoittajille tietoa yrityksen toiminnan vaikutuksista muun muassa ympäristönmuutokseen ja kiertotalouteen liittyen.

Liiketoiminnan optimointia

Tunnettuja luksusbrändejä hallinnoiva yritys Kering Group on esimerkki Augustin kypsyysviitekehyksen mukaisesta yhtiöstä, joka on ottanut vastuullisuuslinssin keskeiseksi osaksi liiketoiminnan kokonaisvaltaista optimointia. Kering Group on kehittänyt ja ottanut käyttöönsä EP&L-metriikan (’Environmental Profit & Loss’), joka antaa läpinäkyvyyden yrityksen koko arvoketjun ympäristövaikutusten euroihin. Kering hyödyntää EP&L:n tuomaa informaatiota muun muassa kestävyysstrategian toteutumisen seurannassa, vastuullisuutta parantavien kehitysprojektien arvioinnissa ja priorisoinnissa sekä päivittäisten liiketoimintapäätösten vastuullisuusvaikutusten mittaamisessa.

Hallituksen tulee ajaa yritystä vastuullisuuslinssin huomioimiseen

Yrityksen tilanteesta riippumatta on tärkeää, että yrityksen johdolla yhdessä hallituksen kanssa on kirkas näkemys siitä, mitä vastuullisuuslinssin huomioiminen yrityksen liiketoiminnan ohjauksessa laaja-alaisesti voisi käytännössä tarkoittaa. Hallitus voi yhdessä johdon kanssa soveltaa seuraavaa viittä askelta tämän näkemyksen luomisessa ja implementoimisessa:

  • Varmistu ensin, että vastuullisuus näkyy riittävästi yrityksen liiketoimintastrategiassa ja strategisissa tavoitteissa
  • Kirkasta liiketoiminnan osa-alueet, joiden ohjauksessa vastuullisuuslinssin huomioiminen on olennaista
  • Määritä, mitkä ovat näiden osa-alueiden konkreettiset tietotarpeet vastuullisuusläpinäkyvyyden suhteen
  • Kuvaa, miten vastuullisuuslinssin tulee näkyä raportointi-, suunnittelu- ja ennustamiskäytännöissä
  • Implementoi vastuullisuuslinssi liiketoiminnan ohjaukseen hallitusti

Kuten moni muukin muutosmatka, myös vastuullisuuslinssin mukaan tuominen liiketoiminnan ohjaukseen kannattaa aloittaa fokusoidusti. Hyvä ensimmäinen askel on testata läpinäkyvyyden luomista ja käyttöä yhden osa-alueen ohjauksessa, kerätä tästä kokemuksia, kommunikoida oppeja laajasti organisaatiossa sekä luoda tiekartta vastuullisuuslinssin laajamittaiselle käyttöönotolle. On tärkeää edetä määrätietoisesti ja muistaa, että läpinäkyvyyden luominen vastuullisuuteen ei ole pelkästään vaatimusten täyttämistä vaan myös paremman liiketoiminnan mahdollistamista.

Tekstin laajempi versio julkaistaan Boardview 1/2023 -lehdessä.