Hay Groupin asiantuntijat: Palkitsemisvaliokunnasta henkilöstövaliokunnaksi

Directors’ Institute of Finlandin ja Kornferry HayGroupin yhteinen DIF-tietopankkiaamiainen pidettiin tiistaina 14.6.2016 GLO Hotel Kluuvissa.

Tilaisuuden avasivat Korn Ferry Hay Groupin Johan Blomqvist ja CJ Bolster. DIF:n Senior Advisor ja jäsen Riitta Laitasalo alusti tietopankkiosuuden ja kansainvälisistä trendeistä kertoi Korn Ferry Hay Groupin Juhani Ruuskanen. Lisäksi DIF:n hallituksen jäsen Juha Laaksonen kertoi omia kokemuksiaan hallitustyöskentelystä ja palkitsemista.

Hal­li­tus­ten hen­kilöstöva­lio­kun­nat ovat yleis­ty­neet niin kan­sainväli­ses­ti kuin Suo­mes­sa. Hen­kilöstöva­lio­kun­nan pe­rus­ta­mi­sen on to­det­tu an­ta­van lisäar­voa yri­tyk­sen hen­kilöstöpääoman joh­ta­mi­seen ja sitä kaut­ta yri­tyk­sen me­nes­ty­se­del­ly­tys­ten tu­ke­mi­seen.

Pal­kit­se­mis­va­lio­kun­nat miel­letään usein joh­don pal­kit­se­mi­seen kes­kit­tyväksi eli­mek­si, joka vies­tii sen ryhmän eri­tyis­a­se­maa suh­tees­sa muu­hun hen­kilökun­taan. Hen­kilöstöva­lio­kun­nan vies­ti taas on, että koko hen­kilöstöllä on väliä ja että muu­kin kuin ra­hal­li­nen pal­kit­se­mi­nen on kes­keistä.

Jäsenet voivat lukea tilaisuuden esitysmateriaalit jäsensivuilta kirjautumisen jälkeen. Jos olet kadottanut tunnuksesi, ota yhteys toimistopäällikköön .