Lausunto hallituksen esitykseen 233/2016 vp. valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamisesta

Lausunto 21.11.2016 Eduskunnan talousvaliokunnalle. Hallituksen esitykseen voi tutustua täällä.

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (jäljempänä myös ”DIF”) on riippumaton aatteellinen yhdistys, joka palvelee Suomen yrityselämää edistämällä hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä. Yhdistyksellä on 636 henkilöjäsentä, joilla kaikilla on merkittävää kokemusta hallitustyöskentelystä. DIF kuuluu eurooppalaisten hallitusammattilaisten yhdistysten kattojärjestöön The European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa). Yhdistyksen keskeisiä arvoja ovat eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa.

Yhdistys kiittää valiokunta mahdollisuudesta tulla kuulluksi ja esittää asiassa kunnioittavasti seuraavaa:

  1. DIF on jo lakiesityksen aiemmassa valmisteluvaiheessa saanut tilaisuuden kiinnittää huomiota siihen, että kehitysyhtiön hallitusjäsenten vastuu on samanlainen kuin muissakin osakeyhtiöissä. Siten tarvitaan takeita, joilla varmistetaan kehitysyhtiön hallituksen luottamus siihen, että uuden lain nojalla mahdollisesti tehdyistä epäedullisista päätöksistä ja niiden toimeenpanosta ei voi aiheutua kehitysyhtiön hallitusjäsenille vastuuta jälkikäteisessä poliittisessa tarkastelussa esimerkiksi uuden vaalikauden alettua. Hallituksen esityksen perustelujen (sivu 13) mukaan tarkoituksena on, että kehitysyhtiön toimiohjeessa tullaan tämä huomioimaan.
  1. Pidämme kuitenkin tarkoituksenmukaisena korostaa tässäkin yhteydessä huolellisen valmistelun tärkeyttä asian suhteen. Jos oikeustila jää epäselväksi, se on omiaan vaikeuttamaan kyvykkäiden hallitusjäsenten saamista kehitysyhtiöön samoin kuin välillisesti kehitysyhtiön alaisiin yhtiöihin. Tällaisen retroaktiivisen riskin eliminointi edellyttää selkeää ohjetta siitä, miten kehitysyhtiön tytär- ja osakkuusyritystä koskevat valtioneuvoston tai omistajaohjausyksikön päätökset pannaan täytäntöön.
  1. Aikaisemmassa valmisteluvaiheessa DIF on ilmaissut huolensa myös siitä, että yksityinen omistajataho tulee vajavaisesti kuulluksi, kun tehdään hallitusjäseniä koskevia valintoja valtio-omisteisissa pörssiyhtiöissä. Huolemme liittyy siihen, että valtio-omistaja voi pitää hallussaan useampia paikkoja osakkaiden nimitystoimikunnissa silloin, kun valtio-omistus jakautuu useammalle taholle ”valtio-konsernissa”.  Sijoittajien luottamusta ei kuitenkaan ole ylläpitämään se, että valtio-omistaja ei kykene päättämään, kuka toimii sen äänenä toimikunnassa. Toisaalta edustajien lukumäärällä ei ole suurta merkitystä valtion omistaja-asemalle, koska yhtiökokoukset tavanomaisesti edellyttävät nimitystoimikunnan asettamispäätöksessään, että toimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti.
  1. Myönteistä tässä suhteessa olisi, että valtio-konsernin eri tahot – kuten valtioneuvoston kanslian omistajaohjausosasto, Solidium Oy, Vake Oy, valtiokonttori ja kansaneläkelaitos – sopisivat keskenään, mikä niistä asettaa valtion omistamia osakkeita edustavan henkilön kuhunkin nimitystoimikuntaan. Tällä tavalla varmennettaisiin edellytykset sille, että nimitystoimikunnissa on edustettuina myös muita suurimpia osakkeenomistajia valtion ja yhtiön hallituksen puheenjohtajan lisäksi. Näin osakkeenomistajien nimitystoimikunta -instituutti voisi toimia sille alun perin asetetun tavoitteen mukaisesti heijastellen monipuolisesti omistajakunnan käsityksiä. Tämän huomioiminen valiokuntamietinnössä olisi käsityksemme mukaan omiaan edistämään edesauttamaan jatkovalmistelua.

Kunnioittavasti,

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

 

Maarit Aarni-Sirviö                                       Philip Aminoff
Pääsihteeri                                                       Hallituksen puheenjohtaja