Muutoksia organisaatiossa

Policy-valiokunnan kokoonpano muuttuu ja Kim Ignatius aloittaa Senior Advisorina.

Policy-valiokunta

Stig Gustavsonin ja Kaarina Ståhlbergin jäädessä pois Policy-valiokunnan kokoonpanosta on DIFin hallitus nimittänyt uusiksi jäseniksi Eero Heliövaaran ja Jussi Koskisen.

Po­licy-va­lio­kun­nan tehtävänä on val­mis­tel­la yh­dis­tyk­sen vi­ran­omai­sil­le tai jul­ki­suu­teen an­net­ta­via lausun­to­ja ja kan­nan­ot­to­ja hal­li­tus­työsken­te­lyn tai yhtiön hal­li­tuk­sen kan­nal­ta muu­toin tärkeissä asiois­sa.

Senior Advisors

Kim Ignatius aloittaa Senior Advisorina. Hän ottaa hoitaakseen aikaisemmin Tuija Soanjärvelle kuuluneet talouden alueet, jotka ovat Kirjanpito- ja tilinpäätöskäytännöt, Riskienhallinta sekä Tarkastusvaliokunta ja sisäinen tarkastus.

DIF nimeää jäsenistöstään Senior Advisoreita tukemaan DIF-tietopankin ja siihen liittyvien tilaisuuksien kehittämistä. Kullakin Senior Advisorilla on erityisosaamista ja kiinnostusta heille nimetyillä osa-alueilla.

Lue lisää Policy-valiokunnan toiminnasta ja kokoonpanosta sekä Senior Advisoreista: DIFin organisaatio.