Muutoksia organisaatiossa

Kari Kauniskangas nimitettiin Policy-valiokunnan jäseneksi ja Lauri Ratia on aloittanut Senior Advisorina.

Policy-valiokunta

DIFin hallitus nimittänyt Policy-valiokunnan uudeksi jäseneksi Kari Kauniskankaan.

Po­licy-va­lio­kun­nan tehtävänä on val­mis­tel­la yh­dis­tyk­sen vi­ran­omai­sil­le tai jul­ki­suu­teen an­net­ta­via lausun­to­ja ja kan­nan­ot­to­ja hal­li­tus­työsken­te­lyn tai yhtiön hal­li­tuk­sen kan­nal­ta muu­toin tärkeissä asiois­sa.

Senior Advisors

Lauri Ratia on aloittanut Senior Advisorina. Hän ottaa hoitaakseen aikaisemmin Juha Rantaselle kuuluneet strategian alueet, jotka ovat Strategiatyö – implementointi ja Strategiatyö – rakentaminen.

DIF nimeää jäsenistöstään Senior Advisoreita tukemaan DIF-tietopankin ja siihen liittyvien tilaisuuksien kehittämistä. Kullakin Senior Advisorilla on erityisosaamista ja kiinnostusta heille nimetyillä osa-alueilla.

Lue lisää Policy-valiokunnan toiminnasta ja kokoonpanosta sekä Senior Advisoreista: DIFin organisaatio.