DIF lausui ns. kiintiödirektiivin kansallisesta täytäntöönpanosta

DIF on 1.2.2024 jättänyt oikeusministeriölle lausunnon hallituksen esityksestä laeiksi osakeyhtiölain, osuuskuntalain ja kauppakamarilain muuttamisesta. Lainsäädäntöhankkeen tarkoituksena on panna täytäntöön pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä annettu direktiivi (EU) 2022/2381. Direktiivi on pantava kansallisesti täytäntöön 28.12.2024 mennessä. Hallituksen esitys sisältää ehdotukset tarpeellisiksi lainsäädäntömuutoksiksi direktiivin täytäntöön panemiseksi Suomessa.

Yleisesti DIF pyytää vielä pohtimaan, onko osakeyhtiölaki paras vaihtoehto säännösten sijoittamiselle. Säännökset koskevat hyvin harvaa osakeyhtiötä, eikä niillä ole relevanssia keskeisten osakeyhtiöoikeudellisten konfliktien ja siten osakeyhtiölaissa säänneltävien kysymysten näkökulmasta.

Lausunnossaan DIF huomauttaa eräistä epäselvyyksistä ja puutteista, jotka tulee korjata, jotta esitys vastaa direktiiviä. Kun lausunnossa mainitut puutteet on korjattu, DIFillä ei ole huomauttamista ehdotetusta kiintiötavoitteesta.

DIF kuitenkin toteaa, että direktiivi ja sen perusteella säädetty laki tulevat johtamaan tilanteisiin, joissa hallitukseen ei voida valita selvästi pätevintä henkilöä, jos hän ei ole sitä sukupuolta, jota kiintiösääntely kyseisessä tilanteessa edellyttää. Hallitusvalinnoissa on tavanomaista, että tietyn hallitusjäsenen toimikausien päättyessä hänen tilalleen tarvitaan henkilö, jolla on vastaavaa kokemusta.

Lisäksi DIF katsoo, että Suomen tulisi käyttää jäsenvaltio-optiotaan ja olla panematta täytäntöön 6 artiklan epäselviä ja käytännölle vieraita menettelyjä rekrytointiprosesseissa.

DIFin jättämä lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa Lausuntopalvelussa.