Varaudu, muodosta alati tilannekuvaa ja ole aktiivinen toimija

 

DIF-lounaan aiheena 8.2. Tekirillä oli ”Sisältä ulos – Dialogi muuttuvassa maailmassa”. Tilaisuuden avasi Tekirin toimitusjohtaja Riikka Kouhi, alustuspuheenvuoron piti kenraalimajuri evp Pekka Toveri ja Tekirin hallituksen puheenjohtajan, Harri Saukkomaan, vetämään keskusteluun osallistuivat Toverin lisäksi Greenpeace Nordenin ohjelmajohtaja Sini Harkki sekä Reiman toimitusjohtaja Elina Björklund.

 

 

Kouhi avasi tilaisuuden kertomalla, mitä tekoäly vastaa kysymykseen, millaista dialogia tarvitaan muuttuvassa maailmassa. Tekoälyn mukaan tarvitaan muun muassa avointa, luottamuksellista ja luovaa dialogia, joka edistää yhteistyötä, vuorovaikutusta ja ongelmanratkaisua ja jossa kuunnellaan ja arvostetaan erilaisia näkökulmia.

 

Turvallisuustilanne on muuttunut

 

Toveri kertoi puheenvuorossaan varsin seikkaperäisesti muun muassa Tyynenmeren alueen, Koreoiden ja Japanin, Lähi-Idän, Intian niemimaan ja Afrikan turvallisuustilanteista, asevoimista ja kehityksestä. Hän painotti, että euroooppalaisten on otettava enemmän vastuuta omista asioistaan. Yksi keskeinen seurattava asia on Kiinan ja Yhdysvaltojen suhde. 

Turvallisuustilanne on muuttunut sekä Euroopassa että maailmalla. Useat maat haastavat ja rapauttavat kansainvälistä sopimusjärjestelmää. Keskinäisriippuvuuden kriisejä ehkäisevä vaikutus on heikentynyt, ja sotilaallisen voiman käytön kynnys on kasvanut.

Toverin mukaan jakolinjat demokraattisten ja autoritääristen valtioiden välillä levenevät. Kilpailu sekä taloudellisesta että sotilaallisesta vallasta lisääntyy, ja kilpailukenttinä toimivat esimerkiksi arktinen alue sekä Afrikka. Ilmastonmuutos ja muun muassa teknologiden kehitys tuovat oman lisänsä ja haasteensa.

 

Strateginen, operatiivinen ja taktinen uhkiin varautuminen

 

Toveri tarkasteli uhkiin varautumista strategisesta, operatiivisesta ja taktisesta näkökulmasta. Strategisella tasolla geopolitiikka on huomioitava investointipäätöksiä tehtäessä. Riskikartoituksia on tehtävä, ja niitä on päivitettävä jatkuvasti. Varautuminen on strateginen päätös, ja se voi olla myös kilpailuvaltti. 

Operatiivisella tasolla varautuminen voi tarkoittaa liiallisen keskittämisen varomista. Tilannekuvaa on ylläpidettävä, jotta voidaan sopeuttaa tai käynnistää toimintaa ajoissa ja tarvittaessa kotiuttaa omaisuutta. On suunniteltava, valmisteltava ja turvattava toiminnan jatkuvuus, tarvittaessa muualla. Taktinen taso liittyy suunnitelmallisuuteen, miten turvataan tai pelastetaan henkilöstö ja omaisuus kriisin syttyessä.

Kriisi on usein myös mahdollisuus.

 

Pidä katse pallossa ja ymmärrä, mitä et näe

 

Saukkomaan johtamaan keskusteluun osallistuivat Toveriin lisäksi Harkki ja Björklund. Keskusteluissa pohdittiin, miten geopolitiikka vaikuttaa yritysten toimintaan ja tuleeko yritysten ottaa puolensa geopoliittisessa taistelussa. Todettiin, että on oltava valmius siirtää tuotantoa ja toimintaa muualle. Omavaraisuus on riskienhallintaa. Diktatuurien tukemista tulisi välttää, ja Yhdysvaltojen polarisoitumista seurata.

Harkin mukaan maailmassa on meneillään globaaleja, yhteen kiedottuja kriisejä (ilmasto, ruoantuotanto, vilja, energia, tuotantoketjut, sota), jotka vahvistavat toisiaan. On pidettävä katse pallossa ja mietittävä, mitä ei nähdä tässä tilanteessa. Mitä yhteiskunnallisia rakenteita on muuttumassa kriisien seurauksena? Miten esimerkiksi eri alojen toimintalogiikka muuttuu, entä rahoitusmaailma ja infra?

Tarvitaan vuorovaikutusta, jotta ymmärretään, että mikä on oman katseen ulottumattomissa. On myös mietittävä, mikä positiivinen tulos kriiseistä voi olla ja mikä voi olla oma aktiivinen rooli tässä.

 

      

      

 

Tilannekuvan muodostaminen ja päivittäminen on tärkeää

 

Keskusteluissa nostettiin esille tiedon seuraamiseksi päälehdet, kuten Financial Times tai Economist. Kaikkia medioita ei ole mahdollista seurata. Sisäiset kanavat ovat hyviä ja auttavat ymmärtämään tilanteet eri maissa. Ylipäätään olemalla tekemisissä erilaisten ihmisten kanssa ymmärrys lisääntyy.

Dataa on paljon saatavilla kaikille, mutta se on myllytettävä kuvan muodostamiseksi. Tässä auttaa, jos pystyy identifioimaan luotettavia analyytikoita ja bloggareita, jotka tuottavat luotettavia analyyseja.

 

Dynaamista pessimismiä sekä aktiivista, paranoidia optimismia

 

Lopuksi keskustelijoilta kysyttiin heidän näkemyksiään tulevasta. Toveri nojasi vastauksessaan dynaamiseen pessimismiin:

”Kaikki, mikä voi mennä pieleen, menee pieleen, mutta kun varautuu, niin se ei haittaa. On oltava halu tehdä bisnestä ja reagoida nopeasti!”

Harkki puolestaan liputti aktiivisen optimismin puolesta. Hänen mukaansa on tärkeää ymmärtää tilannekuva, tunnistaa mahdolliset positiiviset mutta epätodennäköiset ulostulot ja tehdä itse aktiivisesti töitä, että mahdolliset positiiviset tulemat toteutuvat. On ymmärrettävä hengittämänsä demokratian merkitys. Euroopan rooli on entistä tärkeämpi ja sen on otettava vahva ääni maailmassa; osoittaa omilla toimillaan, että rikkomuksista seuraa jotain.

Björklund päätti tapahtuman viittauksella paranoidiin optimismiin: ollaan optimistisia, mutta varaudutaan alati pahimpaan.