Hallitusten on parannettava johtamistaan

Hallituksen ja toimitusjohtajan suhteen toimivuus on yksi menestyksekkään liiketoiminnan kulmakiviä. Etenkin hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan välinen vuorovaikutus on keskustelujen kestoteema. Harvemmin hallitustyössä on pohdittu koko hallituksen roolia toimitusjohtajan johtamisessa.

 

Me Odgers Berndtsonilla päätimme tutkia tätä kiinnostavaa teemaa hieman syvällisemmin. Kysyimme 72 suomalaiselta toimitusjohtajalta heidän kokemuksiaan hallituksen onnistumisesta hyvän hallintotavan edistämisessä sekä johtamisessa.

Kokonaisuudessaan hallitukset voivat onnitella itseään. Etenkin hyvän hallintotavan osalta asiat ovat kunnossa. Toimitusjohtajista 77 prosenttia näkee hallituksen toimivan hyvän hallintotavan mukaisesti.  

Kolme viidestä toimitusjohtajasta (60 %) kokee myös johtamisen olevan hyvää. Tarkastelimme hallituksia kolmesta näkökulmasta: strategian, tulosten ja motivaation johtajina. Neljäkymmentä prosenttia yritysjohtajista näkee hallituksen johtamistyössä puutteita vähintäänkin jollakin osa-alueella. Toki kokemus on aina yksilöllinen eikä ole olemassa mitään yleispätevää määritelmää hyvälle johtajuudelle. Vähemmistönäkökulmaa voi silti pitää merkittävänä.  

Kuten ennakoimme, kokemus hallituksen onnistumisesta vaihtelee yritysten taustan mukaan. Hallituksen osaaminen, näkemyksellisyys ja työskentelytavat toimitusjohtajan suuntaan eriävät riippuen yrityksen koosta, kokoonpanosta ja omistajasta. Myös sillä on merkitystä, kuinka kauan toimitusjohtaja on firmaansa luotsannut. 

 

Kiteytettynä haastattelututkimuksemme avainhavainnot: 

 

  1. Isot yritykset onnistuvat johtajina pieniä paremmin. Onkin mielenkiintoista pohtia, ovatko toimitusjohtajat isoissa yrityksissä pienempien yritysten verrokkejaan useammin myös itse aktiivisia hallitustyössä? Tämä saattaa vaikuttaa toimitusjohtajan odotuksiin hallituksen roolista.
  2. Listattujen yritysten hallitukset pärjäävät heikommin kuin ei-listattujen yrityksen hallitukset. Alle puolet listayritysten toimitusjohtajista (43 %) yhtyy arvioon, että he saavat hallitukseltaan hyvää johtamista.
  3. Strategian johtamisessa pääomasijoittajien omistamat yritykset pärjäävät parhaiten. Lähes kolme neljäsosaa (72 %) pääomasijoittajaomisteisten yritysten toimitusjohtajista kokee hallituksen asettavan selkeät strategiset tavoitteet, joihin johto voi peilata onnistumistaan. Listayrityksissä tämän osa-alueen johtaminen jää heikommaksi. Vain 29 prosenttia yritysjohtajista kokee hallituksen onnistuvan strategian johtamisessa.
  4. Tulosjohtamisessa hallitukset saavat kaikkien yritystyyppien osalta parhaat arviot. Kaksi kolmesta yritysjohtajasta (65 %) kokee hallituksen auttavan häntä saavuttamaan tulostavoitteensa. Tälläkin osa-alueella parannettavaa kuitenkin löytyy. Muun muassa tulosjohtamisen tulevaisuuteen suuntautuneisuus sekä fokus yrityksen arvonluontiin ovat haastavia teemoja.
  5. Eniten kehitettävää hallituksilla kaikissa yritystyypeissä on toimitusjohtajan motivaation johtamisessa. Vain 43 prosenttia toimitusjohtajista kokee, että hallitus onnistuu tällä osa-alueella hyvin. Listayhtiöissä vain joka kolmas, mutta perheomisteisissa yrityksissä sentään yli puolet kokee hallituksen toiminnan motivoivaksi. 

 

Kun toimitusjohtajilta kysytään, mikä tekee hallituksesta erinomaisen johtajana, vastaus on yksiselitteisen selvä: Tärkeintä toimitusjohtajalle on strategian johtaminen.

Se, että kunnianhimon aste ja strategiset tavoitteet on selkeästi ilmaistu ja samalla tavalla ymmärretty. Toimitusjohtajat toivovat hallituksen myös käyttävän enemmän aikaa strategiaan ”vanhoihin numeroihin” tuijottamisen sijaan. Lisäksi toimitusjohtajat haluavat autonomiaa, vapautta ja arvostusta hallitukseltaan.

 

Jokainen hallituksen jäsen voi tietysti pohtia tutkimuksen tuloksia myös omasta näkövinkkelistään. Toimitusjohtajan näkeminen ammattiroolinsa lisäksi myös ihmisyksilönä on osa nykyaikaista johtamista. Varsinkin me kaikki, jotka olemme toimineet toimitusjohtajina, tiedämme, että hallitukselta saadulla kannustuksella on iso merkitys omalle suoritukselle. Millä fiiliksillä toimitusjohtajana hallituksen kokouksesta lähtee, vaikuttaa omaan johtamiseen ja sen kautta koko organisaatioon paljon.

 

The Board as a Leader -tutkimusraportti löytyy kokonaisuudessaan tämän linkin takaa.