Johdon palkitseminen

Tarkistettu: 17.04.2020

Tiivistelmä

Tässä materiaalissa esitämme johdon ja hallituksen palkitsemiseen liittyviä keskeisiä näkökohtia.

Palkitseminen on johtamisväline, jolla tuetaan yrityksen menestystä. Erityisesti ylimmän johdon palkitsemisessa keskeisintä on johdon intressien yhtenäistäminen yhtiön omistajien intressien kanssa. Intressejä pystytään yhtenäistämään luomalla johdolle kannustimia, jotka ohjaavat johtoa toimimaan tavalla, joka kasvattaa omistaja-arvoa. Kannustimissa on tällöin suoritusmittareina yhtiön strategisiin taloudellisiin ja muihin tavoitteisiin liittyviä mittareita sekä mittareita, jotka mittaavat omistaja-arvon kehittymistä. Tyypillisesti lyhyen aikavälin kannustimien mittareina käytetään taloudellisia ja operatiivisia mittareita. Sitä vastoin pitkän aikavälin kannustimien mittareina käytetään omistaja-arvon kehittymistä mittaavia, pitkän aikavälin taloudellisia tavoitteita sekä muita strategian toteutumista mittaavia mittareita. Sijoittajien odotus on, että lyhyen ja pitkän aikavälin kannustimissa olevat suoritusmittarit eivät olisi päällekkäisiä. Jatkossa myös vastuullisuuteen liittyvien mittareiden käyttö kannustinjärjestelmissä todennäköisesti lisääntyy. Mikäli johdon ja omistajien intressien yhtenäistämisessä epäonnistutaan, saattaa syntyä tilanne, jossa yritystä ei enää ohjata omistajien edun mukaisesti. Johdon intressissä saattaa tällöin olla yhtiön johtaminen oman edun mukaiseen suuntaan tai osaoptimointi sen sijaan, että johto keskittyisi omistaja-arvon kasvattamiseen.

Johdon ja hallituksen palkitsemisessa yksi ajankohtaisista asiakokonaisuuksista on uudistunut EU-direktiivi osakkeenomistajien oikeuksista (Shareholder Rights Directive II). Suomessa direktiivin yksityiskohtaiset vaikutukset palkitsemisen hallinnointiin implementoitiin vuoden 2020 Hallinnointikoodiin. Uuden sääntelyn tarkoituksena on tuoda lisää läpinäkyvyyttä johdon ja hallituksen palkitsemiseen pörssiyhtiöissä. Käytännössä uuden sääntelyn seurauksena vuoden 2020 yhtiökokouksissa pörssiyhtiöiden on esitettävä ensimmäisen kerran toimielintensä palkitsemispolitiikka. Lisäksi vuoden 2021 keväästä alkaen yhtiökokoukselle on esitettävä palkitsemisraportti, joka kuvaa erityisesti toimitusjohtajan palkitsemista aiempaa tarkemmin. Osakkeenomistajilla on siten jatkossa oikeus vaikuttaa yhtiön johdon palkitsemiseen, mistä juontaa uusiutuneesta sääntelystä usein käytetty termi Say on Pay. Se tarkoittaa toimivan johdon osalta käytännössä oikeutta ottaa kantaa ylimmän johdon palkitsemisperiaatteisiin neuvoa-antavassa äänestyksessä. Yhtiökokous päättää, kannattaako se esitettyä palkitsemispolitiikkaa ja hyväksyykö se edelliseltä vuodelta laaditun palkitsemisraportin. Päätökset ovat siis neuvoa-antavia.

Palkitsemispolitiikassa kuvattavat keskeiset seikat ovat toimielinten palkitsemispolitiikan yhteys yhtiön strategiaan ja pitkän aikavälin taloudelliseen menestykseen, hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemisen elementit, palkitsemisen päätöksentekojärjestys sekä se, miten muun henkilöstön työsuhteen ehdot on huomioitu toimielinten palkitsemisessa.

Johdon palkitseminen Suomessa ja maailmalla Suurimmat suomalaiset pörssiyhtiöt ovat suunnannäyttäjiä johdon palkitsemisen saralla. Valtaosa isoista ja pienemmistäkin pörssiyhtiöistämme on kansainvälisiä,…

Lue lisää

Jäsenille