Sijoittajaviestintä

Tarkistettu: 21.06.2022

Tiivistelmä

Pörssiyhtiön sijoittajaviestinnän tavoitteena on taata, että markkinaosapuolet saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa yhtiöstä, jonka arvopaperit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Sijoittajaviestinnän tärkeimmät yleisöt ovat osakkeenomistajat, analyytikot, sijoittajat, oma henkilöstö ja media. Yhtiön johto ja hallitus vastaavat siitä, että sijoittajaviestintä hoidetaan lakien ja säädösten mukaan.

Pyrkimyksenä on taata, että arvopaperin arvoon olennaisesti vaikuttavat tiedot välitetään kaikille markkinaosapuolille ilman aiheetonta viivytystä. Lainsäädäntö määrittää sijoittajaviestinnän minimitason. Sijoittajaviestintä ei rajoitu vain pörssi- ja tulostiedotteisiin, vaan lisäksi on tärkeää viestiä esimerkiksi liiketoiminnan strategisista tavoitteista, johtajavaihdoksista, markkinoiden kehittymisestä ja tulevaisuuden odotuksista.

Pörssiyhtiön johdon kannalta keskeisiä viestintäkeinoja ovat sijoittaja-, analyytikko- ja mediatapaamiset. Sijoittajaviestintä on onnistunut, jos yhtiön markkina-arvo vastaa liiketoimintaan liittyviä realistisia odotuksia.

Hallituksen jäsenten on perehdyttävä myös tiedonantovelvollisuutta koskevaan sääntelyyn ja varauduttava mahdollisiin kriisitilanteisiin, huhuihin ja spekulaatioihin sekä tunnettava yhtiön sijoittajaviestinnän keinot ja kanavat. Hallituksen pitää seurata yhtiön strategian toteutumista. Samalla on varmistettava, että yhtiön sisäinen raportointi toimii luotettavasti ja että sisäpiiriluettelo on ajan tasalla.

Pörssiyhtiön sijoittajaviestintää ohjaavat arvopaperimarkkinalain (AML) lisäksi markkinoiden väärinkäyttöasetus (MAR) sekä markkinapaikan eli Nasdaq Helsingin säädökset. Hallituksen jäsenillä on pääsy sisäpiiritietoon. Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on rikos ja pelkkä epäily väärinkäytöstä heikentää sijoittajien luottamusta yhtiön toimintaan. Hallituksen jäsenen on omassa kaupankäynnissään noudatettava erityistä varovaisuutta, eikä sisäpiiritietoa saa ilmaista ulkopuolisille.

The objective of a listed company’s investor relations (IR) is to ensure that market participants receive reliable and up-to-date information about publicly traded securities. The main target groups for IR are analysts, investors, company’s employees, and the media. Company’s top management and board of directors must ensure that IR is conducted in accordance with laws and regulations.

In addition to continuous and regularly provided financial information, IR must make sure that all information that has material effect on value of company’s publicly traded securities is published without any undue delay. In addition to the financial information, IR relays the views of company’s management on strategic issues, market outlook and future expectations.

In practise IR events include meetings with investors, analysts, and media. Companies have a duty to publish regularly interim reports, press and stock exchange releases, and other information such as sustainability reports.

The role of social media in investor communication has grown over time. Many companies have started organizing capital market days and annual general meetings remotely.

IR communication is governed by laws and regulations. Board members have access to inside information. Misuse of inside information is a criminal act and mere suspicion of misuse undermines investor confidence. A member of the Board of Directors must exercise special caution in his or her own trading, and insider information must not be disclosed to outsiders.

Johdanto Pörssiyhtiön sijoittajaviestinnän tavoitteena on taata, että markkinaosapuolet saavat luotettavaa ja ajantasaista tietoa yhtiöstä, jonka arvopaperit ovat julkisen kaupankäynnin kohteena….

Lue lisää

Jäsenille