Verotus

Tarkistettu: 12.06.2020

Tiivistelmä

Keskeisimmät veroasiat hallituksen kannalta

Hallituksen (tai sen tarkastusvaliokunnan) tehtäviin kuuluu yhtiön verostrategian määrittäminen sekä vero compliance -asioista huolehtiminen. Lisäksi hallituksen on otettava veroasiat huomioon esimerkiksi erilaisia yritysjärjestelyitä, kuten yrityskauppoja tai konsernirakenteen uudelleenjärjestelyitä, suunniteltaessa. Verotus vaikuttaa myös yhtiön optimaaliseen rahoitusrakenteeseen ja veroasiat tulee siten ottaa huomioon myös yhtiön rahoitusrakennetta suunniteltaessa.

Eri veroasioiden painoarvo riippuu esimerkiksi yhtiön konsernirakenteesta ja toiminnan luonteesta. Esimerkiksi siinä missä puhtaasti kansallisesti toimivan yrityksen kannalta siirtohinnoitteluun liittyvät kysymykset eivät välttämättä ole kovinkaan merkittäviä, maailmanlaajuisesti toimivan konsernin näkökulmasta siirtohinnoittelukysymykset ovat huomattavan tärkeitä.

Kaikki merkittävät veroliitännäiset asiat tulisi hallituksen näkökulmasta olla etukäteisiä ja tietoisia valintoja, eivätkä ne saisi tulla ilmi vasta esimerkiksi yhtiöön tai johonkin sen konserniyhtiöön myöhemmin kohdistettavassa verotarkastuksessa. Järjestelyiden huolellinen suunnittelu veronäkökulmasta minimoi erilaisten sanktioiden mahdollisuuden sekä riskin yhtiön julkisuuskuvalle ja maineelle aiheutuvasta vahingosta. Huolelliseen verosuunnitteluun kuuluu usein ennakollisen kannanoton hakeminen veroviranomaisilta.

Keskeisiä viimeaikaisia muutoksia verotuksessa

Verovuodesta 2019 alkaen sovellettavat entistä tiukemmat korkovähennysrajoitukset voivat rajoittaa niin konsernin sisäisten kuin myös ulkoisten korkokulujen vähennyskelpoisuutta.
Uudistettu väliyhteisölaki, jota sovelletaan verovuodesta 2019 alkaen, voi vaikuttaa sellaisten suomalaisten yhtiöiden verotukseen, joilla on omistuksia kevyesti verotettavissa ulkomaalaisissa yhtiöissä.

Verovuodesta 2020 alkaen sovellettavat uudet hybridisäännöt puuttuvat tiettyihin eri verojärjestelmien eroista johtuviin perusteettomiin veroetuihin ja säännösten perusteella voidaan esimerkiksi evätä koron vähennyskelpoisuus tietyissä eri verojärjestelmien eroon liittyvissä tilanteissa. Verohallinto on viime aikoina enenevissä määrin haastanut yritysten tekemiä uudelleenjärjestelyitä VML 28 §:n yleisen veronkiertosäännöksen nojalla. Siksi erityistä huomiota on kiinnitettävä esimerkiksi konserninsisäisiin järjestelyihin, joilla saavutetaan veroetuja.

Yhtiön veroasioiden hallinnointi Yhtiön verostrategia Yritysten kansainvälistyvä liiketoiminta, digitalisaatio ja kiristynyt valtioiden välinen verokilpailu ovat omalta osaltaan lisänneet yritysten verosuunnittelumahdollisuuksia….

Lue lisää

Jäsenille