Yritysvastuu ja siitä raportointi hallitustyöskentelyssä

Tarkistettu: 04.03.2020

Tiivistelmä

Yritysvastuun ja kestävän kehityksen vaatimuksista voi tulla yhtiölle merkittäviä riskejä tai liiketoimintamahdollisuuksia, minkä vuoksi liiketoiminnan prosesseja, tuotteita tai palveluja tai jopa kokonaisia liiketoimintamalleja on muutettava. Siksi näiden asioiden on oltava myös yhtiön hallituksen agendalla, sillä hallituksen on huolehdittava omistajien pitkän aikavälin tuotto-odotusten turvaamisesta.

Kestävä kehitys viittaa Brundtlandin raportissa esitettyyn määritelmään, jonka mukaan kestävää kehitystä on sellainen kehitys, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet viemättä tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa. Yritysvastuu on toinen asiasta käytetty termi, jolla puolestaan tarkoitetaan yrityksen omia periaatteita ja toimia, joilla se vastaa liiketoimintansa kestävän kehityksen haasteisiin.

Aiemmin oli tapana jaotella yritysvastuu ympäristöasioihin, sosiaalisen vastuun asioihin sekä taloudellisiin asioihin. Yhä useammin voidaan kuitenkin puhua nykyisen liiketoiminnan muutoksen tarpeeseen vastaamisesta sekä liiketoiminnan jatkuvuuden turvaamisesta ilman että määritellään, mikä osa muutoksesta on yritysvastuuta, mikä taas puolestaan jotain muuta. Tämä kuvastaa yritysvastuun siirtymistä normaaliksi kehittämiseksi osana liiketoimintaa.

Jotta hallitus voi tehdä päätöksiä liiketoiminnan kehittämisestä myös tässä esitellyistä näkökulmista, täytyy hallituksella olla käsitys siitä:

 • missä määrin kestävä kehitys vaikuttaa liiketoimintaan sekä sen jalkauttamiseen; kysymys on sekä liiketoimintamahdollisuuksista että riskeistä;
 • kuinka yritysvastuu on mukana riskien tunnistamisessa ja hallinnassa;
 • mikä rooli yritysvastuulla on yhtiön arvonluonnissa;
 • kuinka sisäinen valvonta toimii myös näissä asioissa;
 • onko hallituksessa tarvittava yritysvastuun osaaminen;
 • vastaako yritysvastuun ulkoinen raportointi eri sidosryhmien odotuksia.

Tässä dokumentissa esitetään keskeisimmät yritysvastuun asiat erityisesti hallituksen näkökulmasta. Siinä luodaan katsaus

 • yritysvastuun kehittymiseen;
 • odotuksiin;
 • kestävän kehityksen merkitykseen liiketoiminnan menestykselle;
 • vastuullisuuskysymyksiin toimitusketjun hallinnassa;
 • yritysvastuun ajankohtaisiin riskeihin (hiiliriski, korruptio, ihmisoikeudet);
 • kestävän kehityksen vaatimuksiin strategisena kysymyksenä;
 • yritysvastuun raportointiin sekä sen varmennukseen;
 • yritysvastuuseen ja kestävään kehitykseen hallitustyöskentelyn näkökulmasta.

Hallitusten tietoisuus yritysvastuusta samoin kuin sitä koskeva asiantuntemus on lisääntynyt viime vuosina. Yritysvastuu kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti, minkä vuoksi myös hallitusjäsenten on päivitettävä säännöllisesti sitä koskeva tietämyksensä. Yhtiön menestyksen kannalta on tärkeää, että hallitus valvoo muiden tärkeiden menestystekijöiden lisäksi sitä, että myös yritysvastuu on tarpeeksi hyvällä tasolla.

Pariisin ilmastosopimus edellyttää yrityksiltä ja valtioilta voimakkaita toimenpiteitä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi niin paljon, että ilmakehän lämpeneminen voidaan rajoittaa kahteen, mielellään jopa 1,5 asteeseen. Nämä toimet tulevat tarkoittamaan monen nykyisen liiketoiminnan muuttamista tai jopa lakkauttamista, mutta vastaavasti myös uusia mahdollisuuksia tulee syntymään. Yritysten hallitusten on varmistuttava, että myös tässä asiassa ollaan tilanteen tasalla. Yritysvastuu onkin siirtymässä erillisestä toiminnosta yhä enemmän osaksi liiketoimintaa, jonka suunnitteluun, johtamiseen ja raportointiin se tulee liittymään entistä saumattomammin.

A company might meet significant risks or, on the other hand, discover emerging business opportunities, related to sustainability topics. These influence the long-term return on investment for shareholders, which the board of the directors is accountable and which it oversees. This is the reason why sustainability and corporate responsibility have to be on the agenda of the board of directors.

With sustainability we refer to the definition introduced in Brundtland Report:”Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.”

Corporate responsibility (CR) is another often used term, consisting of corporation’s own policies and activities to tackle the challenges of sustainability both as environmental, social and economic issues as we used to describe it Now we rather speak about meeting the challenges for business transformation and continuity without defining this development as corporate responsibility. This indicates that corporate responsibility is becoming an integrated part of the business development.

To be able to oversee also corporate responsibility performance and business transformation of the company, the board of the directors needs to understand:

 • to what extent, sustainability is a value driver for the business strategy and how it affects the implementation of it; both in terms of business opportunities and risks;
 • that sustainability is linked to the identification of risks and, to the mitigation of them;
 • what is sustainability’s role in the value proposition;
 • that internal controls cover also corporate responsibility;
 • that the board of the directors has enough expertise in the area of sustainability and,
 • if the external sustainability and corporate responsibility disclosures meet the expectations of various stakeholders.

This document introduces the most important sustainability topics especially from the perspective of the board of directors. It will present

 • development of corporate responsibility;
 • expectations related to it;
 • significance of sustainability for the business profitability;
 • sustainability as part of the supply chain;
 • current sustainability related risks (carbon risk, corruption, human rights);
 • sustainability as part of the strategy
 • sustainability reporting and assurance, and
 • sustainability on the agenda of the board of directors.

Awareness and expertise of sustainability and corporate responsibility requirements of the board of the directors has increased in recent years. However, it is a strongly evolving topic, which means that board members need to update their understanding of the development in this area on a regular basis. It is important for the success of the company that the board of directors oversees that corporate responsibility is well managed and that sustainable development risks as well as opportunities are integrated into business strategy and operations.

Mitä yritysvastuu tarkoittaa Yritysvastuuta on määritelty eri aikoina hieman eri tavalla. Tämän vuosituhannen alussa siitä puhuttiin kolmen pilarin mallina, jossa…

Lue lisää

Jäsenille