Transformaatio – tarpeesta toteutukseen

Transformaation toteutuksesta vastaa toimiva johto, mutta hallituksella on merkittävä rooli muutoksen käynnistämisessä, seurannassa ja ohjaamisessa. Mitä hallituksen tulee ottaa huomioon transformaation eri vaiheissa?

Yhteiskunnan suuret megatrendit, teknologinen kehitys, työelämän murros, toimialojen ja kilpailutilanteiden muutokset ja muut merkittävät ulkoiset paineet aiheuttavat yrityksille painetta uudistua ja muuttaa toimintaansa, mikäli ne haluavat säilyttää kilpailukykynsä ja pärjätä toimintaympäristönsä jatkuvassa muutoksessa.

Hallituksella on erityinen vastuu transformaatiotarpeen tunnistamisessa ja muutoksen käynnistämisessä. Vaikka ylin johto toteuttaa ja johtaa transformaatiota, mandaatti siihen tulee hallitukselta, mikäli kyseessä on strategisen kokoluokan muutos. Hallitusten tulisi ottaa ainakin seuraavat asiat huomioon muutoksen eri vaiheissa:

1. Transformaatiotarpeen tunnistaminen

Hallituksen tulee jatkuvasti seurata yhtiön toimintaympäristöä ja varmistaa, että yhtiö osaa ja uskaltaa uudistua. Tämä tarkoittaa toimialan trendien ja laajempien yhteiskunnallisten muutosten aktiivista seurantaa ja niiden merkityksen ymmärtämistä yrityksen toiminnalle.

Hallituksen kannattaa olla erityisen tarkkana, ettei yrityksen johto vähättele käynnissä olevaa muutosta ja jää jalkoihin, kun toimialojen arvoketjut muuntuvat vastaamaan yhteiskunnan uusia toiveita ja vaateita.

2. Transformaation käynnistäminen

Laajassa transformaatiossa on aina kysymys riskialttiista epäjatkuvuuskohdasta yhtiön toiminnassa. Mandaatin muutoksen käynnistämiselle on tultava hallitukselta. Hallituksen tehtävä on antaa toimivalle johdolle tahtotila, tavoitteet ja suuntaviivat muutoksen toteuttamiselle. Hallituksen on myös varmistettava, että sillä on riittävä ymmärrys kokonaistilanteesta, muutossuunnitelmista ja muutoksen vaikutuksista käynnistyspäätöstä tehdessään.

3. Transformaation toteuttaminen

Varsinainen transformaation toteuttaminen on pääosin toimivan johdon tehtävä, mutta hallituksen on tuettava operatiivista johtoa ja seurattava muutoksen edistymistä sekä varmistettava, että suunnitelmasta merkittävästi poikkeaviin tilanteisiin saadaan hallitukselta ohjausta ja riittävän nopeaa päätöksentekoa. Jotta hallitus olisi tähän kykeneväinen, sillä pitää olla jatkuvasti riittävän hyvä ymmärrys transformaation etenemisestä. Tätä varten hallituksen pitää vaatia johdolta riittävän tiheää ja yksityiskohtaista raportointia ja tiedon välittämistä.

Hallituksen tulee myös muistaa, että laaja transformaatio vaatii aikaa, sitoutumista ja resursseja. Isossa transformaatiossa on vääjäämättä myös haastavia jaksoja, joihin ei välttämättä kannata reagoida liian nopeasti tai voimakkaasti. Sen sijaan organisaatiolle tulee antaa aikaa sopeutua muutokseen ja johdolle aikaa korjata tilanne.

Hallituksen syväosaajat muutoksen tukena

On olemassa erilaisia transformaatioita, ja niiden valvonta vaatii myös erilaista osaamista. Transformaation sisältöä paremmin tuntevat hallituksen jäsenet tyypillisesti pitävät muita hallituksen jäseniä ajan tasalla transformaation etenemisestä. Kokeneisuutensa myötä heiltä myös odotetaan laajempaa riskien ja suunnitelman puutteiden tunnistamista. Varsinainen vastuu on kuitenkin aina koko hallituksella, ja myös muiden hallituksen jäsenten tulee pyrkiä hyödyntämään syväosaajan kokemusta oikealla tavalla.

Transformaatio listaamattomissa yhtiöissä

Erityisesti listaamattomissa yhtiöissä hallituksen on hyvä muistaa myös omistajan rooli, joka on usein hallituksen ohella erittäin tärkeä transformaation selkänojana ja hyväksyjänä.

Yleisesti listaamattomat yhtiöt pystyvät suunnittelemaan ja toteuttamaan suuriakin transformaatiota keskittyen muutoksen tuomaan pitkän aikavälin hyötyyn ilman kvartaalitalouden aiheuttamia paineita. Parhaimmillaan tämä mahdollistaa laadukkaamman transformaatiojohtamisen. Samaan aikaan on kuitenkin pidettävä huolta, ettei muutos pysähdy tai hidastu ulkoisen paineen puutteen vuoksi. Parhaimmillaan muutos etenee sopivaa vauhtia ja tavoitteisiin päästään aikataulussa.

Tämä on lyhennetty versio artikkelista, joka on julkaistu Boardview-lehdessä 2/2021.