Hallituksen vaikuttava ESG- ja mainetyö

Parhaimmillaan ESG näkyy sekä hallituksen agendalla että kokoonpanossa. Esimerkillinen hallitus varmistaa ESG-tavoitteiden konkreettisuuden ja tuloksellisuuden selkeällä ohjausmallilla, joka olennaisesti tukee myös maineenhallintaa.

Mikä on ESG:n ja maineen vaikutus omistaja-arvoon ja miten hallitus voi konkreettisesti ohjata yhtiötä näissä teemoissa? Miten ESG ja maine vaikuttavat yhtiön hallituksen kokoonpanoon ja yhtiön ohjaukseen? Tämän hetken hallitustyössä kaivataan lisää sekä osaamista että konkretiaa yhtiöiden ESG-agendan tukemiseen, jotta yhtiön kilpailukykyä voidaan parantaa pitkällä aikavälillä.

ESG näkyy ja tuntuu hallituksessa

Vastuullisuudesta ja kestävyydestä puhuttaessa käytämme tässä artikkelissa termiä ESG, joka on lyhenne sanoista Environmental, Social ja Governance.

ESG-painotus näkyy hallituksen kokoonpanoa koskevassa päätöksenteossa tällä hetkellä selkeästi. Yhtiöissä omistuspohjasta riippumatta on tarve vahvistaa hallituksen ESG-osaamista. Sijoittajat puolestaan edellyttävät yhtiöiltä selkeää ulostuloa siitä, miten ESG on hallituskokoonpanossa huomioitu.

Kansainvälisesti ESG näkyy jo voimakkaasti esimerkiksi tarkasteltaessa hallitusten diversiteettiä. Suomalaisten hallitusten valiokunnissa ESG tulee esiin vielä harvoin; tavallisesti ESG-teemat on sisällytetty olemassa oleviin valiokuntiin sen sijaan, että niiden katsottaisiin ansaitsevan oman valiokuntansa.

Osaamisen näkökulmasta monimuotoinen hallitus toimii johtoryhmän ESG-kumppanina niin strategiasta kuin liiketoimintapäätöksistäkin keskusteltaessa. Jäsenistöltään monimuotoinen hallitus varmistaa riittävät ja suorat yhteydet yhtiön keskeisiin sidosryhmiin, jotta vastuullisuuskeskustelu johdon kanssa perustuu monipuoliseen ymmärrykseen ympäröivästä maailmasta.

Esimerkillinen hallitus varmistaa ESG-tavoitteiden konkreettisuuden ja tuloksellisuuden myös selkeällä ohjausmallilla, jolla se vahvistaa yhtiön maineen- ja riskinhallintaa. Viime kädessä ohjausmallit tukevat liiketoiminnan ja yhtiön arvon suotuisaa kehitystä.

Hallituksen tarkasti miettimät ESG-fokusalueet ja niille määritellyt mitattavat tavoitteet ovat hyvä alku. Ympäröivän yhteiskunnan ja sidosryhmien odotusten täyttäminen edellyttää lisäksi ESG:n näkymistä hallituksen päätöksissä, niiden perusteluissa, hallituksen viestinnässä sekä hallituksen jäsenten suorassa vuoropuhelussa yhtiön sidosryhmien kanssa. Julkilausuttu ESG-visio, siitä johdetut konkreettiset tavoitteet, toteutumisen seuranta läpinäkyvällä raportoinnilla ja palkitseminen ovat hallituksen ohjausmallin kovaa ydintä.

Hallituksen tuloksellisen ESG-ohjausmallin keskeisenä osapuolena on yhtiön operatiivinen johto, jonka kanssa parhaiden yhtiöiden hallituksilla on aktiivinen keskusteluyhteys. Alla viisi tunnusmerkkiä hyvin toimivasta hallituksen ja johdon kumppanuudesta ESG:n johtamisessa ja kehittämisessä:

  1. Hallituksen jatkuva ja aito vuoropuhelu johdon kanssa ESG-teemoista, jotta varmistetaan, että sidosryhmien näkökulmat yhtiön vastuullisuuteen on tunnistettu ja niiden merkitys ymmärretty yhtiön johdossa.
  2. Hallituksella ja johdolla on yhteinen ja realistinen kuva yhtiön vahvuuksista ja heikkouksista.
  3. ESG näkyy hallituksen kokoonpanossa sekä agendalla johdonmukaisesti.
  4. Yhtiössä on hallituksen ohjauksessa valittu ESG-fokusalueet ja määritelty niille mittarit, joita käytetään keskeisenä osana avainhenkilöiden suorituksen johtamista.
  5. Hallituksen toiminnan positiivinen vaikutus yhtiön ESG-kulttuuriin näkyy kirkkaimmillaan, kun ESG-argumentteja painotetaan liiketoiminnan päätöksissä ja valinnoissa. Näkyvimmin ESG:n painoarvo tulee esiin päätöksissä strategiasta, investoineista tai yrityskaupoista.

Hyvä maine vaikuttaa suoraan omistaja-arvoon

Hallitukset joutuvat vuosittain arvioimaan yhtiön riskejä. Kansainvälisissä tutkimuksissa maineriskit ovat olleet hallitusten agendalla kolmen suurimman riskin joukossa jo pandemiaa edeltävänä aikana. Maineen arvoa yhtiölle on todennettu erilaisissa tutkimuksissa jo vuosikymmenten ajan.

Hallitukselle maine näyttäytyy kilpailukyvyn lähteenä ja siihen sisältyy paljon muutakin kuin riskinäkökulma. Parhaassa tapauksessa hallitus keskustelee maineesta tekijänä, joka vaikuttaa yhtiön kykyyn saada liiketoimintakriittiset resurssit käyttöönsä.

Hyvä maine tuo yhtiölle vakautta ja luottamusta markkinoilla – vastapainoa pandemian tuomalle epävakaudelle, kysyntäpiikeille ja haasteille erityisesti työvoiman saatavuudessa.

Maineeltaan parhaissa yhtiöissä mainetta johdetaan hallitustasolta, kokonaisvaltaisesti osana liiketoimintaa. Näissä yhtiöissä hallitus ja operatiivinen johto seuraavat maineen, ESG:n ja laadun kehitystä säännöllisesti keskittyen vaikuttavimpiin kehityskohteisiin. Hyvämaineisilta yhtiöiltä voi oppia, että mainetyö käynnistyy omistajien ja hallituksen halusta ottaa yhtiön arvokkain aineeton pääoma johdonmukaisesti haltuun ja rakentaa sen avulla kilpailuetua.

ESG:n ja maineen onnistunut ohjaaminen

Omistaja-arvon kasvun varmistamiseen liittyy vahvasti ESG- ja mainetavoitteiden numeerinen määrittely ja järjestelmällinen seuranta. Tarkalla tavoitteiden asettamisella ja raportoinnilla voidaan positiivisesti vaikuttaa markkinoiden mielikuvaan yhtiöstä.

Tehokkaaseen ohjausmalliin kuuluu myös vaikuttava ja linjakas johtamiskulttuuri hallituksesta alkaen. Käytännöllisellä ohjauksella ja arvopohjaisella johtamisella luodaan turvallisuutta ja vakautta yhtiön sisälle. Ohjauksen arvopohja ja linjakkuus yhdistettynä viisaaseen viestintään yhtiön sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille kehittää yhtiön mainetta ja rakentaa myös omistaja-arvoa positiivisesti.

Tämä on tiivistetty versio artikkelista, joka on julkaistu Boardview 2/2021 -lehdessä.