Mistä on hallituksen puheenjohtajat tehty?

Puheenjohtajan tehtävänä on ottaa hallitusjäsenten osaamisesta kaikki hyöty irti. Hallitusjäsenten mukaan näin tapahtuu käytännössä vain harvoin. Tämä käy ilmi Mercuri Urvalin ja DIFin yhteistyössä toteuttaman kyselyn tuloksista.

Mercuri Urvalin ja DIFin yhteistyössä toteuttama kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021. Tutkimusaineistoon saatiin kaikkiaan 101 vastausta, joista 40 prosenttia oli hallitusjäseniltä ja 53 prosenttia hallituksen puheenjohtajilta. Lisäksi aineistoa täydennettiin haastattelemalla kahtakymmentä suurimpien pörssiyritysten osakkeenomistajien nimitystoimikuntien jäsentä, hallituksen puheenjohtajaa ja hallitusjäsentä.

Hallitusjäsenet kaipaavat tiimihenkeä ja osallistamista

Puolet kyselyyn vastanneista hallitusjäsenistä piti tiimihengen luomista yhtenä merkittävimmistä puheenjohtajan tehtävistä. Puheenjohtajista vain 28 prosenttia nosti tämän tärkeimpien vastuualueiden joukkoon.

Hallitusjäsenet kaipasivat puheenjohtajiltaan myös parempaa kykyä osallistaa jäseniä ja fasilitoida keskustelua. Hallitusjäsenistä 38 prosenttia arvosti fasilitointikykyä, kun puheenjohtajista vain 17 prosenttia piti piirrettä tärkeänä. Puheenjohtajat itse nostivat esiin johtajan visionääriyttä hallitusjäseniä enemmän.

97 prosenttia vastaajista piti strategista ajattelua yhtenä puheenjohtajan tärkeimmistä piirteistä. Pallo ei kuitenkaan pysy puheenjohtajilla hallussa aivan toivotulla tavalla, sillä suurimmiksi osaamisen puutteiksi mainittiin juuri strategisen ajattelun, vision ja johtamistaitojen puute, sekä vanhanaikaisuus.

Hallituksen puheenjohtajan päätehtävät

Kuva 1: Kaksi puheenjohtajan päätehtävää sai merkittävästi eniten ääniä.

Riittävän kaukaa, riittävän läheltä – Toimitusjohtajan ja puheenjohtajan suhde on tasapainoilua

Puheenjohtajana toimivat henkilöt pitivät tärkeänä sitä, että hallituksen johtohahmo on itse toiminut urallaan toimitusjohtajana. Kun puheenjohtajalla itsellään on toimitusjohtajan tausta, rajan vetäminen operatiivisen ja strategisen johtamisen välille on kyselyn tulosten mukaan haastavaa.

Hallituksen puheenjohtaja toimii usein joko liian lähellä toimitusjohtajaa tai astuu tämän varpaille. Puheenjohtajan ja toimitusjohtajan läheisten välien seurauksena päätökset tehdään kahden kesken tai pienissä kuppikunnissa.

”Ystävyyssuhde toimitusjohtajaan on johtanut siihen, että päätökset on tehty jo ennen hallituksen kokouksia. Epämukavat päätökset taas delegoidaan aina hallitukselle.”

28 prosenttia vastaajista pitivät merkittävänä sudenkuoppana myös sitä, että puheenjohtaja puuttuu yhtiön operatiivisiin kysymyksiin. Osa vastaajista kokee puheenjohtajan mikromanageroivan toimitusjohtajaa.

Puheenjohtajan vuorovaikutustaidot ovat toimitusjohtajakokemusta tärkeämpi meriitti

Kyselyn tulokset osoittavat, että keskustelukulttuurin puute on monen hallituksen sokea piste. 39 prosenttia kyselyn vastaajista piti hallituksen johtamista epädemokraattisena. Vastaajat kertoivat puheenjohtajan jyräävän muiden mielipiteitä ja käyttäytyvän kuin besserwisser. Monet peräänkuuluttivat puheenjohtajalta parempia kuuntelemisen ja keskustelemisen taitoja.

”Puheenjohtajallamme on kaksi suuta ja yksi korva.”

Jääräpäisten johtohahmojen rinnalle vastaukset rakentavat kuvaa liian väsyneistä puheenjohtajista, joilla ei ole aikaa, homma hoituu puolivillaisesti ja ”kotiläksyt ovat aina tekemättä”.

Hallituksen puheenjohtajan tärkeimmät ominaisuudet

Kuva 2: Puheenjohtajalta toivotaan ihmissuhdetaitoja strategisen ajattelun lisäksi.

Onko puheenjohtajan viimein aika muuttua?

Puheenjohtajilta peräänkuulutetaan parempia ihmissuhdetaitoja ja keskustelevaa johtamista. DIFin vuonna 2019 julkaiseman Hallitustyötutkimuksen mukaan suurissa yhtiöissä yli puolet vastaajista löysi parantamisen varaa hallituksen johtamisesta. Sama kaiku kuuluu hallituksista edelleen.

Hyvä hallituksen puheenjohtajuus on hallitustyöskentelyn onnistumisen avain. Besserwisseröintiä enemmän yhtiöt hyötyvät hallituksesta, jonka osaaminen valjastetaan täyteen käyttöön puheenjohtajan johdolla. Hallitusjäsenten kutsuhuuto keskustelevalle ja kuuntelevalle johtajalle soi kirkkaana. Olisiko puheenjohtajuuden aika viimein siirtyä uudelle vuosikymmenelle?

 

Artikkeli julkaistaan myös Boardview 1/2021 -lehdessä 10.6.2021.