DIFin lausunto kestävästä hallinnoinnista eduskunnan talousvaliokunnalle

Eduskunnan talousvaliokunta on pyytänyt DIFin lausuntoa valtioneuvoston E-selvityksestä komission yritysten kestävää hallinnointia ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta koskevista aloitteista. Yhdistyksen mielestä E-selvitys on laadittu ansiokkaasti. Erityisen tärkeää on, että siinä on nostettu vahvasti esiin Euroopan komission aloitteiden epämääräisyys ja vaikutusarvioinnin tarve sekä eri EU-maiden toisistaan poikkeavat yhtiöoikeusjärjestelmät.

Yhteiskunnat ja yritykset ovat keskellä merkittävää murrosta, jonka taustalla ovat ilmastonmuutos ja arvomaailman kehittyminen. Tämä muutos tapahtuu nopeammin kuin viranomaissääntely. Sääntelyn riskinä on, että se ei sovellu käytännössä hyviksi havaittuihin menettelytapoihin sekä sen joustamattomuus kehityksen jatkuessa. DIF katsoo, ettei ole esitetty perusteita sitovalle lainsäädännölle Corporate Governance -asioissa. Toimiva itsesääntelyjärjestelmä ja siihen kuuluva pörssiyhtiöiden hallinnointikoodin takaama avoimuus – esimerkiksi johdon palkitsemisen julkisuus jo vuoden 2003 koodista lukien – on vahva osoitus siitä, että yritykset seuraavat aikaansa ja mukauttavat toimintojaan ajan vaatimusten mukaisesti.

Lausunnon pääkohdat koskevat seuraavia aiheita:

  • Yritysvastuusääntely
  • Vastuullisuusasioiden merkitys nopeassa kasvussa
  • Palkitseminen
  • Sidosryhmien osallistaminen
  • Hallituskokoonpanon sääntely
  • Osakkeiden osto-ohjelmat
  • Suhteellisuusperiaate ja perusoikeudet sekä itsesääntely

DIFin hallituksen puheenjohtaja Kirsi Komin ja pääsihteeri Leena Linnainmaan laatima Yritysten kestävää hallinnointia ja asianmukaiseen huolellisuuteen perustuvaa yritysvastuuta koskevat EU-aloitteet -lausunto kokonaisuudessaan.

 

DIF antoi kaksi viikkoa sitten lausunnon myös samoista kestävää hallintoa koskevista aloitteista oikeus-, työ- ja elinkeino- sekä valtiovarainministeriöille.