DIFin lausunto hallituksen esityksestä laiksi väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista (HE 53/2021)

Eduskunnan talousvaliokunnalle 19.4.2021.

DIF kannattaa väliaikaissääntelyn jatkamista niin, että myös yhtiökokouskausi 2022 voidaan turvata. On erityisen tärkeää, että varmuus mahdollisuuksista järjestää yhtiökokouksia on olemassa jo syksyn 2021 aikana, jolloin kokouksia valmistellaan ja järjestelyt lyödään lukkoon.

DIF kannattaa lisäksi pysyvän sääntelyn harkintaa niiden kokemusten perusteella, joita väliaikaislainsäädännön aikana on saatu. Väliaikaislaki ei sellaisenaan sovellu pysyväksi sääntelyksi siinä esiintyvien tiettyjen käytännön ratkaisujen osalta, kuten esimerkiksi SHRD-direktiivin 3.9.2020 voimaan astuneiden muutosten johdosta, mutta perusperiaatetta mahdollisuudesta järjestää yhtiökokous myös yksinomaan etä- tai hybridikokouksena olisi syytä harkita myös pysyvänä ratkaisuna.

DIF on valmis avustamaan sääntelyn valmistelussa.

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

Kirsi Komi
Hallituksen puheenjohtaja

Leena Linnainmaa
Pääsihteeri