Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi arvo-osuus­järjestelmästä ja selvitystoiminnasta

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry (jäljempänä ”Yhdistys”) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiassa.

Valtiovarainministeriö on 21.10.2015 julkaissut ehdotuksensa uudeksi laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta (”HE luonnos”) ja pyytänyt lausuntoa ehdotuksesta 2.11.2015 mennessä (lausuntopyyntö VM 033:00/2014).

Yhdistys viittaa 13.8.2014 sekä 28.11.2014 antamiinsa lausuntoihin. Lausunto­pyynnössä on pyydetty keskittymään ehdotuksiin, jotka liittyvät osakeomistuksen yleisöjulkisuuden turvaamiseen ja viranomaisten tiedonsaannin turvaamiseen ulko­mailla olevista tiedoista arvopaperien omistajista. Yhdistys rajaa tämän lisäksi lausuntonsa kommentteihin, jotka liittyvät tai vaikuttavat hallitustyöskentelyyn.

Yhdistyksen kannalta HE-luonnoksen keskeiset ehdotukset koskevat liikkeeseen­laskijan oikeutta valita arvopaperikeskus, jossa se laskee arvopaperinsa liikkeeseen, julkisen kaupankäynnin kohteena olevien yhtiöiden osakasluetteloiden ylläpidon siirtämistä takaisin yhtiölle, hallintarekisteröinnin laajennusta ja yleisöjulkisen viranomaisen ylläpitämän omistajarekisterin perustamista. Lisäksi ehdotetaan arvopaperi­keskuksen tarjoamista, sijoittajille nykyisin ilmaisista mutta liikkeeseen­laskijoiden kustantamista arvo-osuustileistä luopumista.

Arvopaperikeskusasetuksen voimaantulon jälkeen arvopaperikeskuksilla on oikeus tarjota palveluja koko EU:n alueella ja liikkeeseenlaskijoilla on puolestaan oikeus vapaasti valita EU-alueelta arvopaperikeskus, jossa se laskee arvopaperinsa liikkeelle.

Työryhmä ehdottaa lisäksi siirtymistä järjestelmään, jossa sijoittajalla on laissa säädetyn siirtymäkauden jälkeen oikeus valita suoran omistajakohtaisen arvo-osuus­tilin rinnalla myös säilyttäjäpankin hallinnoima tili suomalaisten osakkeiden säilytykseen. Siten myös suomalainen asiakas voisi valita tilin joko moniportaisena tai suorana. Ehdotukseen hallintarekisteröinnin laajennuksesta on päädytty yhtiöiden tosiasiallisten kilpailutusmahdollisuuksien turvaamisella.

Yhdistyksen tavoitteena on edistää yritysten hyvää hallitustyöskentelyä ja kilpailu­kykyä. Yhdistys kiinnittää huomiota siihen, että ehdotettaessa uutta sääntelyä tulisi varmistaa, että muutoksilla lisätään tai ainakin turvataan yritysten kilpailukyky, myös kansainvälisesti. Lisäksi on varmistettava, että muutettaessa vallitsevia järjestelmiä yrityksille ei aiheudu lisäkustannuksia, jotka olisivat vältettävissä. Yhdistys korostaa mainittua näkökulmaa. Esimerkiksi voidaan huomata, että patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämän käyttöliittymän avulla ei saada yhtiöiden omistajarakenteesta kattavampaa kuvaa kuin nykytilanteessa koska ulkomaalaiset omistukset tulevat edelleen puuttumaan järjestelmästä. Täten on tärkeätä varmistaa, että uusi järjestelmä ei tuo lisäkustannuksia, jotka ovat nykyisessä järjestelmässä vältettävissä.

Yhdistys katsoo kuitenkin, että HE-luonnos huomioi useita aikaisemmin esitettyjä näkökohtia ja kiittää lainsäätäjää pyrkimyksestä selkeyttää HE-luonnoksessa aikaisemmin ehdotettuja muutoksia arvo-osuusjärjestelmään. Esimerkkinä tästä voidaan mainita Yhdistyksen aikaisemmin kommentoimat 500 osakkeen raja-arvon poistaminen sekä omistajaluettelon pitämisen selkeyttäminen. Yhdistys katsoo täten, että HE-luonnos on selkeä parannus verrattuna edellisiin aihetta koskeviin ehdotuksiin.

Kunnioittavasti,

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry

Maarit Aarni-Sirviö                   Timo Kaisanlahti
Pääsihteeri                                Policy-valiokunnan varapuheenjohtaja