Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 1/2014

Kuntayhtiöt tehokkaammiksi

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry on nostanut julkiseen keskusteluun kuntien omistamien yhtiöiden johtamisen ja hallinnointijärjestelmän. Kuntien omistamien osakeyhtiöiden tehokas ja ammattimainen johtaminen on tärkeää sekä kuntatalouden että kansallisen kilpailukyvyn kannalta. Johtamista voidaan Hallitusammattilaiset ry:n arvion mukaan selkeästi parantaa kiinnittämällä huomiota yhtiöiden hallituksiin.

Uudistuva kuntalainsäädäntö edellyttää kuntia yhtiöittämään avoimilla markkinoilla toimivat liikelaitokset vuoden 2014 loppuun mennessä. Yhtiöittämisellä pyritään lisäämään avoimuutta ja tehokkuutta kuntien omistamien tuotannollisten yritysten toiminnassa. Kuntien omistamien tuotannollisten yhtiöiden määrä ja merkitys korostuu entisestään.

Kuntalainsäädännön uudistamisen yhteydessä on arvioitu kunnallisen puoluerahoituksen uudistamistarpeita. Nykyisessä järjestelmässä kunta vähentää automaattisesti luottamushenkilön palkkiosta luottamushenkilömaksun ”puolueveron” ja tilittää sen puolueiden paikallisosastoille.

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry on ehdottanut, että kuntalain uudistuksen yhteydessä avoimilla markkinoilla toimivat kuntien omistamat yhtiöt rajattaisiin puolueverojärjestelmän ulkopuolelle. Nykykäytäntö rajoittaa keskeisesti sitä asiantuntijoiden joukkoa, joiden keskuudesta yhtiöiden hallitusten jäsenet voidaan valita. Avoimilla markkinoilla toimivat kuntayhtiöt tarvitsevat hallituksiinsa yhtiön kannalta parhaat mahdolliset asiantuntijat.

EU -direktiivi sukupuolikiintiöistä

Pörssiyhtiöiden hallituksia koskeva sukupuolikiintiö -direktiivi on vuoden 2013 lopussa hyväksytty Euroopan parlamentissa, ja se on nyt neuvoston hyväksyttävänä.

Direktiivin tavoitteena on lisätä sukupuolten tasapuolista edustusta pörssiyhtiöiden hallituksissa. Direktiivin mukaan vuoteen 2020 mennessä yritysten muut kuin toimivaan johtoon kuuluvat hallituksen jäsenet tulisi valita jäsenehdokkaiden keskinäisen pätevyysarvioinnin perusteella, jotta hallituksessa olisi edustettuna vähintään 40 prosenttia aliedustetusta sukupuolesta. Parlamentti on painottanut selkeän ja avoimen nimitysmenettelyn tärkeyttä. Direktiivin on ehdotettu olevan määräaikainen ja voimassa vuoden 2028 loppuun.

Tasapuolinen edustus pörssiyhtiöiden hallituksissa

Valtioneuvosto on todennut tasa-arvo-ohjelmassaan 2012–2015 seuraavansa sukupuolten tasapuolisemman edustuksen toteutumista pörssiyhtiöiden hallituksissa. Jos tasapuolisempi edustus ei etene valtioneuvoston näkemyksen mukaan riittävästi, harkitsee valtioneuvosto lainsäädännöllisiä toimia sukupuolten tasapuolisemman edustuksen turvaamiseksi pörssiyhtiöiden hallituksissa. Arvio riittävästä kehityksestä tehdään jo kesäkuussa 2014.

Directors’ Institute of Finland – Hallitusammattilaiset ry tukee diversiteetin lisäämistä hallitusvalinnoissa ja toimii aktiivisesti tämän tavoitteen edistämiseksi. Ensisijainen keino sukupuolijakauman tasapainottamiseksi tulisi Hallitusammattilaiset ry:n näkemyksen mukaan olla itsesääntely.

Hallitusammattilaiset ry seuraa asiasta käytävää keskustelua ja osallistuu siihen, kun valtioneuvosto tekee arvioita sukupuolten tasapuolisemman edustuksesta turvaamisesta pörssiyhtiöiden hallituksissa.

Yritysten raportointivelvoitetta koskeva EU -direktiivi

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat päässeet alustavaan sopimukseen niin kutsutusta ei-taloudellista raportointia koskevasta direktiivistä, joka annettiin keväällä 2013. Direktiivi asettaa pörssiyhtiöille velvollisuuden julkistaa vuosikertomuksissaan selvityksen, jossa annetaan olennaisia tietoja ympäristöä, sosiaalisia näkökohtia ja työntekijöitä koskevista seikoista sekä tietoa liittyen ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, korruptioon ja lahjonnan torjuntaan. Yritysten tulisi ilmoittaa noudattamastaan toimintapolitiikasta sekä kuvata tähän liittyviä riskejä. Yhtiö voi myös ilmoittaa, mikäli se ei noudata tiettyä toimintapolitiikkaa, jolloin sen täytyy antaa asiasta selvitys (comply or explain).

Direktiiviehdotus velvoittaa myös julkistamaan yhtiön hallituksen kokoonpanoa koskevan monimuotoisuuspolitiikan, mikä tarkoittaisi muun muassa hallituksen ikä-, sukupuoli-, koulutus- tai ammattijakaumaa koskevaa selvitystä. Direktiivin asettama velvoite koskisi niitä pörssiyhtiöitä, joilla on keskimäärin yli 500 työntekijää.

On arvioitu, että Euroopan parlamentti äänestäisi direktiivin hyväksymisestä huhtikuussa 2014, minkä jälkeen se käsitellään neuvostossa.

Malliehdot joukkovelkakirjalainoille

Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) ja Listayhtiöiden neuvottelukunta (LYNK) ovat tammikuussa 2014 julkaisseet uudet joukkovelkakirjalainojen malliehdot, jotka löytyvät toimijoiden internet-sivuilta.

Malliehtojen on tarkoitus alentaa pienten yritysten kynnystä lähteä joukkolainamarkkinoille, ja niitä on tarkoitus käyttää toimenpidevälineenä joukkovelkakirjamarkkinoiden kehittämisessä. Joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlasku on yleisesti ottaen yleistynyt viime aikoina.

Tilintarkastusuudistus EU :ssa

EU:ssa on valmisteilla tilintarkastusuudistus, josta on nyt jäsenvaltioiden sekä EU:n parlamentin kesken alustavasti päästy yhteysymmärrykseen, ja jonka arvioidaan astuvan voimaan kesällä 2014. Uudistus tarkoittaisi muun muassa sitä, että pörssiyhtiöiden sekä myös finanssiyhtiöiden olisi kilpailutettava tilintarkastuspalvelunsa sekä vaihdettava tilintarkastusyhteisöä vähintään kymmenen vuoden välein. Tilintarkastajan mahdollisuus tarjota tilintarkastusasiakkailleen konsultointipalveluja olisi myös rajoitettu.

Seuraavaksi sääntelyehdotus on Euroopan parlamentin käsittelyssä arviolta huhtikuussa 2014, minkä jälkeen se siirtyy neuvoston käsiteltäväksi.