Policy-valiokunnan sääntelykatsaus

Yritysjärjestelyjen varainsiirtoverotus

Verohallinnon ohjeistusta on päivitetty kattamaan yhtiöittämällä toteutettavia jakautumisia ja ulkomaisia liiketoimintasiirtoja.

 

Kiintiödirektiivi

Pörssiyhtiöiden hallintoelinten sukupuolijakauman tasapainottamisesta annetun direktiivin kansallinen täytäntöönpano on käynnissä, ja DIF on osallistunut asiaa koskeviin lausuntokierroksiin ja kuulemisiin. Kesäkuun 2026 loppuun mennessä pörssiyhtiöillä, joilla on vähintään 250 työntekijää ja liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa tai tase yli 43 miljoonaa euroa, on oltava hallituksessa ja mahdollisessa hallitusneuvostossa noin 40 prosentin osuus kumpaakin sukupuolta.

 

Yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi – CSRD

Kestävyysraportointidirektiivi (EU 2022/2464, Corporate Sustainability Reporting Directive) tuli voimaan 5.1.2023 ja sitä aletaan soveltaa yhtiöiden tyypin mukaan porrastetusti vuosien 2024, 2025 ja 2026 tammikuusta alkaen. Hallituksen esitys (20/2023) direktiivin voimaanpanosta sisältää ehdotuksia muun muassa kirjanpitolain, tilintarkastuslain ja osakeyhtiölain muutoksista. Niiden on tarkoitus tulla voimaan 31.12.2023. Raportointivelvoitteet koskisivat ensiksi suurten pörssiyritysten tietoja vuodelta 2024, jotka tulisi julkistaa seuraavana vuonna.

 

Kyberturvallisuusdirektiivin täytäntöönpano

LVM:llä on 29.11. saakka käynnissä lausuntokierros HE-luonnoksesta kyberturvallisuusdirektiivin (EU 2022/2555) täytäntöönpanosta. Asiaan liittyy myös johdon vastuuta koskevia ehdotuksia. Yhdistys antaa lausunnon asiassa johdon vastuusääntelyn osalta.

 

Yritysvastuudirektiivi

Yritysten kestävää toimintaa koskevaa huolellisuusvelvollisuutta (Corporate Sustainability Due Diligence) koskevan direktiivin valmistelu etenee EU:ssa, ja se hyväksyttäneen viimeistään vuoden 2024 alkupuolella. Voimaantullessaan se koskisi EU:ssa toimivista yrityksistä niitä, joilla on yli 250 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa sekä emoyhtiöitä, joilla on yli 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa.

 

Osakeomistusten yleisöjulkisuus

VM on konsulttiselvityksen pohjalta järjestänyt lausuntokierroksen (VN/26758/2022) pörssiyhtiöiden hallintarekisteröityjen osakkeiden omistustietojen asettamisesta julkiseen rekisteriin. Lausuntoaika päättyi lokakuun lopussa, suurin osa lausunnoista oli kielteisiä. Mahdollisista jatkotoimista ei ole vielä päätetty.

 

Palkka-avoimuusdirektiivi

EU:n parlamentti hyväksyi palkka-avoimuusdirektiivin maaliskuussa, ja se on pantava täytäntöön kolmen vuoden kuluessa eli viimeistään vuonna 2026. Direktiivi koskee kaikkia yrityksiä, mutta sen mukaiseen raportointiin on velvollisuus vain, jos työntekijöitä on yli sata. Raportointi koskee sukupuolten välisiä palkkaeroja. Jos työntekijäryhmissä on yli viiden prosentin perusteeton palkkaero, yrityksessä on tehtävä palkka-arviointi.

 

EU-sopimus etätyöstä

1.7. alkaen työntekijään, joka tekee työnantajan kotimaassa työtä yli puolet työajastaan, mutta tekee etätöitä yli 25 prosenttia mutta alle 50 prosenttia kokonaistyöajastaan tietyssä toisessa maassa, on voitu hakemuksesta soveltaa vain työnantajan kotimaan sosiaaliturvaa. Edellytyksiin kuuluu, että molemmat osapuolet hyväksyvät tämän ja molemmat kyseiset maat ovat liittyneet EU-sopimukseen.

 

PRH:n tietojenvaihto ja tietojen hinta

TEM:ssä on alkanut hanke valmistella HE, jolla toteutettaisiin direktiivin 2019/1151 edellyttämä liiketoimintakieltoja koskeva tietojenvaihto ja muualla ETA-alueella kuin Suomessa määrättyjen liiketoimintakieltojen huomioiminen Suomessa.

Lisäksi PRH:lla säilyisi väliaikaisesti sen nykyinen oikeus periä maksuja sen tietoaineistoista, esimerkiksi tilinpäätöksistä.

 

Lisätietoa tässä katsauksessa mainituista hankkeista sekä muista sääntelyhankkeista löytyy aikaisemmin julkaistuista Policy-valiokunnan sääntelykatsauksista.