Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 1/2015

Listayhtiöiden hallinnointikoodin päivitystyö aloitettu

Listayhtiöiden hallinnointikoodin päivittäminen on aloitettu tämän vuoden alussa. Tarkoituksena on saattaa Suomessa voimaan EU:n komission 9.4.2014 antama suositus niin sanotusta noudata tai selitä -periaatteesta sekä kartoittaa muita mahdollisia muutostarpeita. Arvopaperimarkkinayhdistys asetti joulukuussa 2014 työryhmän, jonka tehtävänä on esittää ehdotus koodin muutoksista siten, että uusi koodi tulisi voimaan keväällä 2016.

Ruotsin koodin tasa-arvotarkennus

Myös Ruotsissa on vireillä hallinnointikoodin päivitystyö, jonka on arvioitu valmistuvan kuluvan vuoden aikana. Ennen kokonaisuudistuksen valmistumista on sääntelyä vuoden alussa päivitetty uudella määräyksellä (Sw: Anvisning 1-2014), jolla pyritään korostamaan tasa-arvokysymyksiä hallituksen jäsenten nimeämismenettelyssä.

Uudessa määräyksessä nimitystoimikunnalle on lisätty velvollisuus huomioida myös tasa-arvoa koskevat näkökohdat hallituksen itsearvioinnin yhteydessä sekä velvollisuus huomioida sukupuolten välinen tasapaino ehdotuksessa hallituksen jäseniksi. Samoin yhtiökokouksessa nimitystoimikunnan on raportoitava työskentelystään sukupuolten välisen tasapainon saavuttamiseksi hallituksessa. Näin ollen asia voi nousta myös yhtiökokousasiaksi.

Työryhmä arvioi joukkolainamarkkinoiden kehittämistä

Valtiovarainministeriö on 25.2.2015 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus joukkolainanhaltijoiden edustajia koskevaksi lainsäädännöksi. Lisäksi työryhmä voi arvioida mahdollisia muita tarpeellisia toimia joukkolainamarkkinoiden kehittämiseksi. Työryhmän toimikausi on 1.3.2015 – 30.6.2016.

Joukkolainanhaltijoiden toimintaa ohjaava sääntely on tarkoitus laatia siten, että se muodostuisi suppean puitelain pohjalle. Näin ollen voimassa olevia joukkovelkakirjalainojen ehtoja ei olisi tarvetta muuttaa, vaan puitelain tarkoituksena olisi edelleen mahdollistaa markkinaosapuolten mahdollisuus kehittää markkinakäytäntöä vapaasti. Työryhmän työ perustuu valtiovarainministeriön 24.11.2014 julkistamaan arviomuistioon ja työryhmä tulee harkitsemaan myös arviomuistion johdosta annetussa lausuntopalautteessa esitettyjä tavoitteita ja huomioita.

Vihreä kirja pääomamarkkinaunionista

EU:n komissio julkisti 18.2.2015 niin sanotun vihreä kirjan EU:n yhtenäisen pääomamarkkinaunionin luomisesta vuoteen 2019 mennessä. Pääomamarkkinaunionin tavoitteena on komission ilmoituksen mukaan lisätä yrityksille tarjolla olevaa rahoitusta, kohdentaa pääomia tuottaviin kohteisiin eurooppalaisilla rahoitusmarkkinoilla, laskea liiketoiminnan kustannuksia ja nopeuttaa talouskasvua.
Komissio on käynnistänyt kuulemiskierroksen, joka päättyy 13.5.2015. Kuulemisen tulosten perusteella laaditaan toimintasuunnitelma, jossa esitetään etenemissuunnitelma ja aikataulu pääomamarkkinaunionin perustan luomiseksi.

Valtiovarainministeriö on asiaa koskevassa tiedotteessaan ilmoittanut Suomen muodostavan yksityiskohtaisen kantansa pääomamarkkinaunioniin kevään aikana yhteistyössä eri ministeriöiden kesken sekä eduskuntaa kuullen.

Oikeusministeriön työryhmän esitys asettaa yhteisöt vastuuseen kirjanpitorikoksista

Oikeusministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä on ollut selvittää lahjusrikoksia koskevien säännösten muutostarpeita, on ehdottanut, että myös yritys, yhteisö tai muu oikeushenkilö voisi joutua rangaistusvastuuseen törkeästä kirjanpitorikoksesta. Työryhmä on todennut, että pelkkä luonnolliseen henkilöön kohdistuva rangaistusvastuu ei välttämättä aina kohdistu oikeudenmukaisesti. Ehdotettuna rangaistuksena olisi yhteisösakko, joka olisi suuruudeltaan 850 – 850, 000 euroa.
Työryhmä on lisäksi mietinnössään arvioinut vaikutusvallan väärinkäytön kriminalisointia, mutta päätynyt kuitenkin olla ehdottamatta rangaistussäännöksen säätämistä tältä osin. Mietintö lähtee tämän jälkeen lausuntokierrokselle.