Policy valiokunnan sääntelykatsaus 4/2015

Uusi listayhtiöiden hallinnointikoodi

Arvopaperimarkkinayhdistyksen hallitus hyväksyi uuden hallinnointikoodin 1.10.2015, ja se tulee voimaan 1.1.2016.

Uuden hallinnointikoodin keskeinen muutos koskee sen rakennetta sekä suositusten muotoilua ja jäsentelyä. Tämän lisäksi uusi hallinnointikoodi sisältää joitakin uusia suosituksia muun muassa hallituskokoonpanon valmistelusta ja siihen liittyvästä avoimuudesta, monimuotoisuusperiaatteen määrittelystä sekä lähipiiriliiketoimista. Elokuussa päättyneen lausuntokierroksen perusteella tehtiin kaksi merkittävämpää muutosta 17.6.2015 julkaistuun luonnokseen. Hallituksen jäsenen riippumattomuutta koskevaa kriteeriä muutettiin siten, että yhtiölle ei aseteta velvollisuutta julkistaa perusteluja, mikäli yhtäjaksoisesti vähintään 10 vuotta hallituksen jäsenenä toiminut henkilö katsotaan kokonaisarvioinnin perusteella riippumattomaksi yhtiöstä. Tarkastusvaliokunnan osalta aikaisempaa luonnosta on muutettu siten, että kaikilta valiokuntajäseniltä ei edellytetä riippumattomuutta yhtiöstä; riittävää on enemmistön riippumattomuus.

Tilintarkastuslain uudistaminen

Uusi tilintarkastuslaki ja laki julkishallinnon ja talouden tarkastuksesta tulevat voimaan 1.1.2016. Uudessa tilintarkastuslaissa muutetaan tilintarkastajien hyväksymis- ja tutkintojärjestelmiä sekä tilintarkastajien valvontajärjestelmää.

Nykyiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat siirtyvät uuteen järjestelmään. Siirtyminen edellyttää rekisteröitymistä Tilintarkastusvalvonnalle 31.3.2016 mennessä. Uudessa järjestelmässä HTM-tilintarkastaja rekisteröidään HT-tilintarkastajaksi ja KHT-tilintarkastaja HT- ja KHT-tilintarkastajaksi. Myös tilintarkastusyhteisöt yhtenäistyvät uuden tilintarkastuslain tullessa voimaan. Lakimuutoksen mukaisesti HTM-, KHT- ja JHTT- yhteisöt ovat kaikki ”tilintarkastusyhteisö”-nimikkeen alla.

Tilintarkastajien valvonnasta vastaa uuden lain mukaisesti vuoden 2016 alusta patentti- ja rekisterihallitukseen perustettava Tilintarkastusvalvonta-yksikkö. Uuden yksikön tehtäviin kuuluvat muun muassa tilintarkastajien hyväksyminen, tutkintojen järjestäminen, rekisterin ylläpito, tilintarkastuksen yleinen ohjaus ja kehittäminen sekä tilintarkastajien toiminnan laadunvalvonta.

Kirjanpitolaki muuttuu vuoden 2016 alussa

Hallitus antoi 22.10.2015 esityksen kirjanpitolain sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamiseksi (HE 89/2015). Esityksellä saatetaan EU:n tilinpäätösdirektiivin (2013/34/EU) määräykset osaksi kansallista lainsäädäntöä. Esityksellä kevennetään tilinpäätössääntelystä pienyrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa sekä selkeytetään kirjanpitolain rakennetta.

Tilinpäätöksen laadintaa pienyrityksissä helpotettaisiin ottamalla käyttöön direktiivin pienyrityspoikkeukset ja erityiset helpotukset mikroyrityksille mahdollisimman laajasti. Myös osakeyhtiölaissa oleva konsernitilinpäätösvelvoite poistuisi pien- ja mikroyrityksiltä. Kirjanpitolainsäädäntö selkeytyisi, kun uudistetussa rakenteessa pieniä ja mikroyrityksiä koskevat tilinpäätössäännökset siirrettäisiin omaksi kokonaisuudekseen, erilliseen asetukseen. Yrittäjä saisi siten tyhjentävän tiedon siitä, mitkä seikat tulee esittää tilinpäätöksessä.

Lisäksi hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi myös uusi laki erityisestä tiedonantovelvoitteesta kaivannaisteollisuutta ja puunkorjuuta aarniometsissä harjoittaville yrityksille. Näiden yritysten tulisi raportoida maakohtaisesti eri maiden hallituksille ja niiden alaisille tahoille maksamansa rahasummat.

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan siten, että niitä tulee noudattaa ensimmäisen kerran 1.1.2016 tai sen jälkeen alkavina tilikausina. Kirjanpitolain uudistettuja säännöksiä olisi mahdollista noudattaa jo lain voimaantulon jälkeen laadittavissa tilinpäätöksissä.

Hallituksen esitys luonnos laiksi arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta

Valtiovarainministeriö julkaisi 28.10.2015 luonnoksen, jolla on tarkoitus toteuttaa EU:n arvopaperikeskusasetuksen vaatimat muutokset Suomen lainsäädäntöön. Luonnos lähti lausuntokierrokselle, joka päättyi 2.11.2015. Yhdistys on antanut ehdotuksesta lausunnon.

EU:n asetuksen ja lainsäädäntöluonnoksen tavoitteena on avata arvopaperien säilytys kilpailulle siten, että liikkeeseenlaskijalla olisi oikeus vapaasti valita käyttämänsä arvopaperikeskus EU-alueella hyväksytyistä arvopaperikeskuksista. Valtiovarainministeriö ehdottaa siirtymistä järjestelmään, jossa sijoittajalla olisi laissa säädetyn siirtymäkauden jälkeen oikeus valita suoraan omistajakohtaisen arvo-osuustilin rinnalla myös säilyttäjäpankin hallinnoima tili osakkeiden säilyttämiseen. Tämä tarkoittaa mahdollisuutta hallintarekisteröidä myös suomalaiset osakeomistukset.

Omistajatietojen julkisuuden säilyttämiseksi ehdotetaan patentti- ja rekisterihallitukseen luotavaksi uusi tietojärjestelmä, johon tilinhoitajat ja hallintarekisteröinnin hoitajat toimittavat tiedot suomalaisten omistamista hallintarekisteröidyistä osakkeista ja josta jokaisella on oikeus saada tietoja. Velvollisuus osakasluettelon pitämiseen siirtyisi arvopaperikeskuksesta yhtiön hallitukselle; osakeyhtiölakia myös muutettaisiin siten, että yhtiöiden ei enää tarvitsisi ylläpitää erillistä osake- ja osakasluetteloa vaan vaatimus koskisi ainoastaan osakasluettelon pitämistä.