DIF lausui SHRD-direktiivin soveltamisesta ja EU-yhtiöoikeuden uudistamisesta

DIF on antanut toukokuussa kaksi lausuntoa. Lausunto valtionvarainministeriölle koskee osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän työryhmämuistiota. Lausunto oikeusministeriölle koskee EU-yhtiöoikeuden uudistamista.

Osakkeenomistajien oikeudet -työryhmän työryhmämuistio

Yhdistys suhtautuu pääosin myönteisesti työryhmämuistiossa esitettyihin sääntelyehdotuksiin. Direktiiviehdotuksen sallimista vaihtoehdoista on pyritty valitsemaan joustavimmat ratkaisut, joilla tuetaan suomalaisten yritysten kilpailukykyä, mikä on kannatettavaa. Ohessa muutama poiminta lausunnossa nostetuista huomioista:

  • DIF kannattaa muistiossa esitettyä neuvoa-antavaa äänestystä palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista, jotka mahdollistavat joustavan käytännön sekä kansallisten optioiden käyttämisen silloin kun se on perusteltua.
  • DIF esittää tarkennuksia muistiossa esitettyihin palkitsemista koskeviin ratkaisuihin koskien toimitusjohtajasopimuksen ehtoja ja sitovuutta sekä mahdollisuutta väliaikaisesti poiketa palkitsemispolitiikasta. Epäselvyydet sääntelyssä voisivat heikentää suomalaisten yhtiöiden luotettavuutta kansainvälisillä markkinoilla.
  • DIF suhtautuu kriittisesti ehdotukseen, että yhtiön yhtiöjärjestyksessä voitaisiin määrätä, että yhtiökokous tai hallintoneuvosto päättäisi toimitusjohtajan palkitsemisesta. Ei ole perusteltua, että eri elin valitsee toimitusjohtajan ja päättää tämän palkitsemisesta.
  • DIF esittää, että ehdotusta lähipiiritoimien sääntelystä tulisi harkita kokonaisuudessaan uudestaan. Ehdotetussa muodossaan sääntely on epäselvä ja siihen liittyy paljon tulkinnanvaraisuutta sekä yllättäviä vaikutuksia.

Lausunnossa on lisäksi viiden tapausesimerkin avulla havainnollistettu ehdotettuun sääntelyyn liittyvän tulkinnanvaraisuuden ja käytännön vaikutuksia. Lue koko lausunto >

EU-komission konsultaatio EU-yhtiöoikeuden uudistamisesta

DIF suhtautuu myönteisesti kaupparekisteritoimien digitalisointia koskevaan direktiiviehdotukseen. Yhdistyksellä ei ole huomauttamista esityksen sisältöön ja katsoo, että se on omiaan edesauttamaan rajatylittävää yritystoimintaa EU:ssa salliessaan täysin digitaaliset menettelyt esimerkiksi tytäryrityksen perustamiselle toiseen EU-valtioon samoin kuin sivuliikkeitä koskevien kaupparekisteri-ilmoitusten tekemisessä.

Sen sijaan, DIF pitää rajatylittävästä yhtiömuodon muutoksesta, sulautumisesta ja jakautumisesta koskevassa direktiiviehdotuksessa esitettyä rajatylittävää yhtiötransaktiota koskevaa nykyistä tiukempaa viranomaiskontrollia ylimitoitettuna ja ehdottaa sen poistamista direktiiviluonnoksesta, jotta varmistetaan, että rajatylittäviä järjestelyitä voidaan toteuttaa. Muilta osin DIF kannattaa komission direktiiviluonnoksessa esitettyä perusajatusta rajatylittävien järjestelyjen helpottamiseksi.

Lue koko lausunto >