Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 3/2021

Yhtiökokouksen etäosallistuminen

Uusi väliaikainen laki 375/2021 yhtiökokouksen etäosallistumisesta tuli voimaan 8.5.2021. Lailla jatkettiin 2020 säädetyn määräaikaisen lain eräiden säännösten voimassaoloa kesäkuun 2022 loppuun saakka siten, että pörssi- ja First North -listayhtiöt voivat siihen asti järjestää yhtiökokouksen kokonaan etäosallistumiseen perustuen ja osuuskunnat, yhdistykset ja eräät rahoitusalan yritykset voivat sallia etäosallistumisen ja asiamiehen käytön samaan ajankohtaan mennessä järjestetyssä, laissa tarkoitetussa kokouksessa.

Yhdistys on osallistunut asian valmisteluun antamalla lausuntoja ja osallistumalla eduskunnan talousvaliokunnan kuulemiseen.

Valmistelu yhteisöoikeudellisten kokousten etäosallistumisesta

Oikeusministeriö asetti keväällä työryhmän valmistelemaan hallituksen esitystä lainmuutoksiksi, joilla etäosallistumista osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden ja osuuskuntien yhtiökokouksiin ja edustajiston kokouksiin helpotettaisiin pysyvästi. Tavoitteena on, että jatkossa laki sallisi uuden kokoustekniikan hyödyntämisen helpottamaan osakkaiden ja jäsenten osallistumismahdollisuuksia. Yhdistys osallistuu asian valmisteluun. Asiaa valmistelevan oikeusministeriön työryhmän määräaika päättyi lokakuun lopussa.

Yhteisöllinen kansalaistoiminta 2020 -työryhmän mietinnössä (OM 2020:4) ehdotettiin vastaavia muutoksia yhdistyslakiin ja ehdotusta kannatettiin lausuntokierroksella. Tämänkin työryhmän toimikausi päättyi lokakuussa.

Yhteistoimintalain kokonaisuudistus

Yhteistoimintalaki uudistetaan kokonaisuudessaan. Tarkoituksena olisi kehittää työpaikoille toimintakulttuuri, jossa työnantaja ja henkilöstö toimisivat yhteistyön hengessä toistensa oikeuksia ja velvollisuuksia kunnioittaen ja ottamalla samalla huomioon sekä yrityksen tai toimipaikan että työntekijöiden edut. Uuden lain keskeisiä osia olisivat:

  1. jatkuva vuoropuhelu työnantajan ja henkilöstön välillä (mukaan lukien ns. kehittämissuunnitelma)
  2. neuvottelut muutoksista (vastaisi pitkälti nykyisiä neuvotteluvelvoitteita) ja
  3. henkilöstön edustus yrityksen hallinnossa (työnantajan valinnan mukaan hallituksessa hallintoneuvostossa, johtoryhmässä tai vastaavassa).

Hallituksen esitys eduskunnalle annettiin 30.9.2021.

Ostotarjouskoodin uudistaminen

Arvopaperimarkkinayhdistys on käynnistänyt ostotarjouskoodin uudistuksen, jonka on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2022. Ostotarjouskoodi sisältää suositukset julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelyistä. Suositukset koskevat ostotarjouksen tekijän ja kohdeyhtiön johdon ja osakkeenomistajien toimia. Koodin uudistamisessa on tarkoitus ottaa huomioon sen voimaantulon (1.1.2014) jälkeen tapahtuneet sääntelyn (etenkin Market Abuse ja Shareholders’ rights) muutokset. Lisäksi arvioidaan tarvetta kehittää itsesääntelyä keskenään kilpailevien yritysjärjestelyjen osalta ja laajentaa ostotarjouskoodin soveltamisalaa First North Finland -listalla tehtäviin julkisiin ostotarjouksiin.

EU-hankkeita

EU:n taksonomia-asetuksen EU 2020/852 ja muiden kestävän rahoituksen asetusten tavoitteena on ohjata yksityistä pääomaa ilmastonmuutosta torjuviin kohteisiin. Asian kansallinen täytäntöönpano on valmis, hankkeeseen (HE 255/2020) kuuluneet lakimuutokset tulivat voimaan 10.5.2021.

Direktiivi EU 2019/1023 ylivelkaantuneen liiketoiminnan ennaltaehkäisevästä uudelleenjärjestelystä (yrityssaneeraus) ja uuden mahdollisuuden antamisesta maksukyvyttömille yrittäjille rajaamalla näiden henkilökohtaista velkavastuuta (velkajärjestely) astui voimaan heinäkuussa 2021.

Yrityssaneerausmenettelyä tarkastelleen työryhmän ehdotuksen mukaan yrityksen saneerauksesta annettuun lakiin otettaisiin uusi käsite: ”varhainen saneerausmenettely”. Velallisyritys voisi hakeutua menettelyyn, kun maksukyvyttömyys on vasta uhkana. Varhaiseen saneerausmenettelyyn pääseminen olisi tavalliseen yrityssaneeraukseen verrattuna helpompaa, sillä esteperusteita menettelyn aloittamiselle olisi vähemmän. Osakeyhtiössä ja osuuskunnassa päätöksen yrityksen saneeraukseen hakeutumisesta tekisi jatkossa hallitus. Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan keväällä 2022.

Yritysten kestävän hallinnoinnin EU-direktiiviehdotus

Muusta kuin taloudellisesta raportoinnista (Non-Financial Reporting) annetun direktiivin korvaajaksi on ehdotettu uutta Corporate Sustainability Reporting -direktiiviä. Aiemmasta sääntelystä poiketen se koskisi kaikkia listayhtiöitä ja joitakin muita suuria yrityksiä, eli ei enää vain kaikkein suurimpia yrityksiä kuten nykyinen sääntely.

Sustainable corporate governance -hankkeen tarkoituksena on parantaa yritysten hallinnointia koskevaa EU:n sääntelykehystä. Kyseinen direktiivi antaisi toteutuessaan yrityksille mahdollisuuden keskittyä pitkän aikavälin kestävän arvon luomiseen lyhyen aikavälin hyötyjen sijaan. Sen tavoitteena on myös yhdenmukaistaa yritysten, niiden osakkeenomistajien, johtajien, sidosryhmien ja yhteiskuntien edut. Aloitteesta oli viime syksynä julkinen kuuleminen.

Komission ehdotusta odotetaan 8.12.2021.