Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 4/2016

Policy-valiokunta tekee sääntelykatsauksen neljännesvuosittain. Siinä tarkastellaan ajankohtaisia sääntelyyn liittyviä asioita hallitustyön näkökulmasta.

Markkinoiden väärinkäyttöasetuksen (MAR) kieliversioissa ollut epäselvyys on ratkennut EU-tasolla. Pörssiyhtiön hallitusjäsenen ja muun johtohenkilön lähipiiriin kuuluvat nyt kaikkien kieliversioiden mukaan sellaiset yhteisöt, joissa hän suorittaa johtotehtäviä, vaikkei hänellä olisi niissä lainkaan omistusta. Ruotsin finanssivalvonta on tulkinnut johtotehtävien tarkoittavan mm. asemaa toimitusjohtajana tai yhtiössä operatiivisesti työskentelevän hallituksen jäsenen roolia. Suomessa finanssivalvonta antaa tästä oman tulkintansa. Yhdistys on 7.11.2016 toimittanut finanssivalvonnalle kannanoton, jossa kehotetaan noudattamaan samaa linjaa kuin Ruotsissa. Tällöin ainakaan pelkkä hallintoneuvostojäsenyys muussa yhteisössä ei perustaisi pörssiyhtiön hallitusjäsenelle lähipiirisuhdetta tuohon yhteisöön.

Kannanoton, jossa kehotetaan noudattamaan samaa linjaa kuin Ruotsissa.

Yhdistys toimitti oikeusministeriölle 12.8.2016 päivätyn lausunnon osakeyhtiölain muutostarpeista. Yhdistys otti kantaa muun muassa muistiossa esitettyyn ehdotukseen eriyttää johdon lojaliteettivelvollisuus omaan pykäläänsä sekä ehdotukseen laajentaa osakkeenomistajan tiedonsaantioikeutta. Yhdistys katsoo, että lojaliteettivelvollisuus on voimassa olevan sääntelyn mukaan vakiintunut osa johdon huolellisuusvelvollisuutta, minkä vuoksi lojaliteetin eriyttäminen olisi ennemmin omiaan johtamaan epävarmuuteen huolellisuusvelvollisuuden tulkinnasta kuin selkeyttämään asiaa.  Yhdistys vastustaa osakkeenomistajien tiedonsaannin lisäämistä siten, että osakkeenomistajille annettaisiin oikeus tutustua yhtiön ”kirjanpitoon ja asiakirjoihin”. Tämä voisi vaarantaa yhtiön asiakirjojen luottamuksellisuuden ja asiakirjoista mahdollisesti ilmenevät kolmansien osapuolten liikesalaisuudet. Oikeusministeriö on 7.11.2016 julkistanut yhteenvedon lausuntopalautteesta.

Valtioneuvosto on valmistellut ehdotuksen valtion yhtiöomistusta koskevan lain muutoksesta. Se ehdottaa valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetun lain muuttamista siten, että valtion uusi kehitysyhtiö, Vake Oy, tulisi sääntelyn piiriin. Yhdistys kiinnitti lausunnossaan 8.10.2016 huomiota valtion kehitysyhtiön hallituksen jäsenten vastuuseen, joka määräytyisi osakeyhtiölain nojalla (aktiivinen vastuu edistää yhtiön etua), vaikka jäsenet saisivat toimintaohjeistuksia valtioneuvostolta. Lisäksi yhdistys korostaa tarvetta varmistaa, ettei pörssiyhtiöiden nimitystoimikunnissa istuisi useampi kuin yksi edustaja valtiokonsernin toimesta.

Mietintöluonnoksessa kehotetaan Euroopan komissiota laatimaan työntekijöiden edustusta hallituksissa koskevat säännöt.

EU:ssa vireillä. Direktiivimuutos ei-taloudellisten tietojen julkistamisesta astuu voimaan marraskuussa. Komissio valmistelee käytännön ohjeistusta direktiivistä. Tarkoituksena on laatia ohjeistus vuoden loppuun mennessä, joskin aikataulu voi viivästyä.

Euroopan parlamentin työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta on valmistellut mietintöluonnosta työntekijöiden edustuksesta yritysten hallituksissa. Mietintöluonnoksessa kehotetaan Euroopan komissiota laatimaan työntekijöiden edustusta hallituksissa koskevat säännöt.

EU-komissio on 14.9.2016 ilmoittanut perustavansa työryhmän, jonka tehtävänä on kehittää Eurooppa-tasoinen strategia kestävästä investoinnista osana pääomamarkkinaunionin kehittämistä. Komissio on heinäkuussa 2016 ilmoittanut laativansa vaikutusarvioinnin luottolaitoksia ja sijoitusyrityksiä koskevasta sääntelystä selvittääkseen, sisältääkö sääntely sellaisia piirteitä, jotka tarpeettomasti rajoittavat pienten sekä listattujen toimijoiden toimintaa.