Vauva-askelista vahvaan vastuunottoon – integroi luontoasiat strategiaan

 

DIF-aamu PwC:llä 25.4. pidettiin aiheesta biodiversiteetti ja sen mahdolliset vaikutukset liiketoimintaan – hallituksen näkökulma. Tilaisuuden avasi Tiina Puukkoniemi. Tapahtuman puhujavieraina olivat PwC:n johtava kansainvälinen biodiversiteettiasiantuntija ja TNFD:n (Task Force on Nature-related Financial Disclosuren) jäsen Daniel O´Brien sekä UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren. Kommenttipuheenvuorosta vastasi DIFin Senior Advisor Kirsi Sormunen.

 

Biodiversiteetti eli luonnon monimuotoisuus (tai luontokato) on noussut nopeasti yhtiöiden liiketoimintaan ja kestävyystavoitteisiin. Ilmastotavoitteiden rinnalle nousevat luontopositiivisuustavoitteet edellyttävät entistä konkreettisempia toimenpiteitä strategian, riskienhallinnan ja hallinnon osalta. Biodiversiteetin taloudellisten vaikutusten arviointi haastaa arvioimaan luonnonresurssien vaikutusta yhtiön liiketoiminnan kestävyyteen. Yrityksillä on myös merkittäviä mahdollisuuksia luoda lisäarvoa biodiversiteetin hallinnalla, ja johtavat yritykset ovat lähteneet kehittämään biodiversiteettistrategioitaan.

 

Hahmota kokonaisuus ja riskit, hyödynnä mahdollisuudet

 

Luonto on laajempi käsite kuin diversiteetti; luontoon liittyy niin maaperä, ilma ja vesi ja valtameret kuin näihin linkittyvä biologia, luonnonvarat ja ekosysteemit.

O´Brienin mukaan luontoriskien hallinta vaatii kokonaisuuden hahmottamista ja ymmärtämistä. Mitkä tekijät ajavat ja aiheuttavat muutosta? Mitä vaikutuksia muutoksella on ja mitä vaikutukset tarkoittavat liiketoiminnan kannalta? Mitä riskejä muutoksiin liittyy ja kuinka näitä riskejä voidaan ennakoida, arvioida, lieventää ja hallita? Kuinka integroida luontoajattelu osaksi riskienhallinnan kokonaisuutta?

 

     

     

 

Yli puolet globaalista bruttokansantuotteesta (58 triljoonaa dollaria) on luontoriippuvaista. Yli puolet 19 merkittävän pörssin listayhtiöistä altistuu luonnonvaroihin liittyville riskeille. Toimialat, joilla on suurimmat riippuvuudet, vaikuttavat myös luontoon eniten. Yli miljoona lajia on vaarassa hävitä ihmisen toiminnan seurauksena.

Sääntely ja suositukset lisääntyvät (TNFD, TCFD). Science Based Targets (SBT) -aloite kannustaa yrityksiä sitoutumaan tieteeseen perustuviin tavoitteisiin, joilla ne voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä. 

Uudenlaiset riskit luovat myös merkittäviä mahdollisuuksia luontopohjaisille ratkaisuille (nature-based solutions).

 

Mitä tämä tarkoittaa hallituksen kannalta?

 

On hahmotettava luontoon liittyvät riskit ja niiden yritysvaikutukset. Ymmärtäessäsi toimintasi luontovaikutukset voit yrittää pienentää vaikutuksia, välttää niitä ja alkaa vähitellen ajatella omaa jalanjälkeä ja liiketoimintaa laajemmalle. Hallituksen tulee kiinnittää huomiota oman liiketoiminnan sijasta koko arvoketjuun. Ketkä ovat yrityksen sidosryhmiä? Mitä riskejä esimerkiksi toimittajiin ja heidän liiketoimintaansa liittyy – ja miten he huomioivat luontoasiat omassa strategiassa ja toiminnassaan? Myös luontoasioita on hahmotettava laajemmin vastuullisuuden ja kestävyyden kautta.

Miten ympäristön lisäksi sosiaalinen vastuu ja vastuullisuus toteutuvat? Millaiseen toimintaan esimerkiksi palkitsemisjärjestelmät kannustavat?

Kolme avainasiaa:

  1. Ymmärrä liiketoimintasi liityntä luontoon – riippuvuudet ja vaikutukset molempiin suuntiin
  2. Integroi luontopositiivisuus osaksi liiketoimintastrategiaa
  3. Valmistaudu etunojassa vastuullisuussääntelyyn

 

Kaiken tulee lähteä strategiasta

 

Lundgren puhui biodiversiteetista (sijoittajan näkökulmasta). Hänen mukaansa biodiversiteetissa ei ole mitään uutta, mutta se on kuitenkin noussut monille agendoille viime aikoina. Se on perustekemistä, asia, jota yritysten tulisi miettiä jokapäiväisessä toiminnassaan.

Se tulee joka tapauksessa mietittäväksi kestävyysraportointivaatimusten myötä. Valmistaudu!

Kaiken tulee kuitenkin lähteä strategiasta. UPM:llä biodiversiteetti pyritään integroimaan kaikkeen tekemiseen: maksimoidaan positiivisia vaikutuksia, pienennetään negatiivisia vaikutuksia. UPM:n vastuullisuuden fokusalueet ovat: talous, ympäristö ja sosiaalinen aspekti. Tänä vuonna biodiversiteetti on erotettu metsäasioista omakseen.

Montrealin COP 15 -luontokokouksella tulee kenties olemaan sama vaikutus kuin Pariisilla oli; 30/30/30 (suojella 30 prosenttia planeetan maa-alasta ja valtameristä vuoteen 2030 mennessä) tulee olemaan uusi 1.5 astetta. Tavoitteita asetetaan myös EU:n ja kansallisella tasolla.

 

     

 

Tekeminen on jatkuvaa oppimista

 

Suomessa on yli 20.000 metsälajia. Biodiversiteettia on hankala mitata, mutta on pyrittävä löytämään tapa, jolla se olisi mahdollista. UPM:n yksi tavoite on lisätä lehtipuita ja lahopuun määrää metsissä. Näiden määrää voidaan seurata, ja niillä on positiivisia vaikutuksia biodiversiteettiin. Itse lajeja (biodiversiteettia) ei voida kuitenkaan helposti seurata. Toinen tavoite liittyy virtavesiin: luodaan (ennallistetaan) alkuperäiset elinolosuhteet lajeille, jotka elävät virtavesissä.

Tekeminen on jatkuvaa oppimista: miten opitaan tekemään ja mittaamaan asioita.

On pystyttävä esittämään, miten mennään eteenpäin, konkreettisesti, mitattavasti, todennettavasti.

Isossa kuvassa biodiversiteetti on kuitenkin oltava perusta, joka näkyy palkitsemisessa ja jota seurataan hallituksessa. Tähän tullaan menemään.

 

Luontokadon sivuuttamisella on myös kustannuksensa – Vauva-askelista vahvaan vastuunottoon

 

Sormunen peräänkuulutti loppupuheenvuorossaan tekoja: tähän mennessä ollaan otettu vain vauva-askelia, ja olemme kaukana siitä, missä meidän tulisi olla. Sidosryhmät, kuten asiakkaat, sijoittajat ja toimittajat, luovat kuitenkin painetta huomioida luontoasiat.

Sormusen mukaan keskitytään liikaa omaan liiketoimintaan; tulisi ottaa enemmän vastuuta myös esimerkiksi toimitusketjun osapuolten vastuullisuustavoitteista.

Biodiversiteetti on vaikeasti ymmärrettävä ja haltuun otettava käsite ja aihe. Mitä se oikein tarkoittaa ja miksi se on relevantti meidän liiketoiminnan kannalta? On luotava universaali, helposti ymmärrettävä, vertailun mahdollistava mittaristo, jonka avulla voidaan mitata biodiversiteettivaikutuksia.

On ymmärrettävä, että luontokadon (vaikutusten) sivuuttamisella on myös kustannuksensa. Tämä tulisi ottaa huomioon laskelmissa.

 

     

     

 

Tilaisuuden esitysmateriaali on DIFin jäsenten katsottavissa ohessa. Pääsy materiaaliin edellyttää kirjautumisen.