Yritysrahoitus

Tarkistettu: 02.11.2015

Tiivistelmä

Menestyvä yritys keskittyy strategian luonnin ja toteutuksen lisäksi myös kasvua ja toimintaa edistävän pääomarakenteen ja rahoitussuunnitelman rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Tehokas pääomarakenne on samanaikaisesti sekä pitkällä aikavälillä kestävä että kustannustehokas. Lisäksi se on tarpeeksi joustava, jotta äkillisiin investointimahdollisuuksiin voidaan reagoida, ja monipuolinen, jotta yhtiö ei ole riippuvainen vain yhdestä rahoituslähteestä tai -instrumentista. Yhtiön ja sen hallituksen keskeisin päätös pääomarakenteen suhteen liittyy oman pääoman ja velkarahoituksen käytön suhteeseen. Oman pääoman ehtoinen rahoitus ja tulorahoitus muodostavat yritysrahoituksen perustan ja pitkäaikaista osakerahoitusta on mahdollista kerätä mm. listautumisannissa, ns. ”follow-on” merkintäoikeusanneissa ja suunnatuissa anneissa. Riittävä oma pääoma mahdollistaa myös kohtuullisen vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen hankkimisen ilman taseen liiallista velkaantumista.

Yrityksen velkarahoituksen perusta muodostuu useimmiten pankkilainoista. Pankit tarjoavat rahoitusta monessa rahoitusmuodossa, ja koska jokaisella rahoitusmuodollaan on omat etunsa, paras rahoitusvaihtoehto vaihtelee tilannekohtaisesti. Myös rahoitusmarkkinat ovat tärkeä velkarahoituksen lähde yrityksille. Pankkilainojen lisäksi velkarahoituksen kerääminen rahoitusmarkkinoilta joukkovelkakirjalainojen, yritystodistusten ja hybridilainojen muodossa mm. hajauttaa yrityksen rahoitusriskiä ja lisää rahoituksen tarjontaa. Yrityksille rahoitusta tarjoavat myös erityisrahoittajat, kuten vientitakauslaitokset, investointipankit (NIB- ja EIB), eläkevakuutusyhtiöt ja yrityksen omat asiakkaat tai toimittajat.

Jokaisella velkarahoitusinstrumentilla onkin omat hyötynsä ja haittansa, ja nämä tiedostamalla yritys pystyy valitsemaan kustannustehokkaimman ja joustavimman instrumentin kulloiseenkin rahoitustarpeeseensa.

 

Successful companies focus not only on strategic concerns but also on establishing and maintaining a corporate funding strategy that simultaneously protects the corporation from shocks and economic downturns and is also cost efficient. Additionally, board members should ensure that a company’s funding structure is flexible enough to take advantage of sudden investment opportunities and that the corporation isn’t dependent only on a single funding source or instrument.

One of the most important capital structure decisions that should be made by board members deals with the efficient share of equity and debt capital in a corporation’s balance sheet. Equity capital is the foundation of corporate financing and it is needed by all companies to start, maintain and grow their operations. When a corporation needs to raise new equity through a share issue, it can choose to do so through, for instance, an initial public offering (IPO), rights issue or accelerated bookbuilding (ABB).

On the other hand, bank funding is at the heart of corporate debt financing and it is available in a number of forms, each of which has their own benefits. Funding needs change throughout a corporation’s lifecycle and the company needs to adapt its funding portfolio to best suit its situation. While banks are the most common providers of debt financing, capital market investors and other creditors should also be kept in mind. Companies with significant debt funding needs benefit from the use of capital market debt instruments, e.g. bonds and commercial papers, as a means to diversify their funding portfolios. Corporations can also raise debt finance for particular projects from specialized creditors including export credit agencies (ECAs), investment banks (namely NIB and EIB), pension insurance companies and their own clients or suppliers.

Companies should be aware that each funding instrument and offering process offers unique benefits but also comes with its own set of challenges. By acknowledging these differences, a company can arrange a cost-effective and flexible funding structure that suits its funding needs at each stage of its lifecycle.

Johdanto Jokainen yritys tarvitsee rahoitusta toimintansa aloittamiseen, ylläpitämiseen ja kasvattamiseen. Käytännössä kerättyä rahoitusta käytetään mm. investointeihin, tappioiden kattamiseen sekä vuoden…

Lue lisää

Jäsenille