DIF:n uusin sääntelykatsaus on julkaistu

Directors’ Institute of Finlandin Policy-valiokunta on julkaissut alkuvuoden sääntelykatsauksensa.

Katsauksessa käsitellään muun muassa EU:n mark­ki­noi­den väärinkäyttöase­tuksen (596/​2014, MAR) voi­maantuloa ja sen sisältöä. MAR-säänte­lyn kes­kei­simmät muu­tok­set kos­ke­vat sisäpii­rin­tie­don hal­lin­taa en­nen tie­don jul­kis­ta­mis­ta, sisäpii­ri­re­kis­te­rien pe­rus­ta­mis­ta ja ylläpitämistä sekä joh­to­hen­kilöiden kau­pankäynti-il­moi­tus­ten te­ke­mistä.

Lisäksi sääntelykatsauksessa kerrotaan osakeyhtiölain muutosten valmistelusta, Euroopan unionin uudesta tilintarkastussääntelystä ja muista vireillä olevista hankkeista.

DIF:n Po­licy-va­lio­kun­nan tehtävänä on val­mis­tel­la yh­dis­tyk­sen vi­ran­omai­sil­le tai jul­ki­suu­teen an­net­ta­via lausun­to­ja ja kan­nan­ot­to­ja hal­li­tus­työsken­te­lyn kan­nal­ta tärkeissä asiois­sa. Sääntelykatsaus julkaistaan neljä kertaa vuodessa.

Katso kaikki aiemmat Policy-valiokunnan tiedotteet täältä.