Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 1/2018

Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 1/2018

Tilintarkastuslakia koskeva ehdotus. Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 27.4.2016 työryhmän selvittämään tilintarkastuslain muutostarpeita. Työryhmä on 17.1.2018 julkistanut muistion, jossa esitetään tilintarkastusvelvollisuuden supistamista siten, että kirjanpitolain mukaiset mikroyritykset rajattaisiin lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Muistiosta on lausuntokierros meneillä.

Mikroyritykset ovat yhtiöitä, joilla ylittyy enintään yksi seuraavista kriteereistä: taseen loppusumma 350 000 euroa, liikevaihto yli 700 000 euroa tai palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä. Tällä hetkellä voimassa olevat kriteerit tilintarkastusvelvollisuudelle ovat enintään yksi seuraavista: taseen loppusumma 100 000 euroa, liikevaihto yli 200 000 euroa tai palveluksessa keskimäärin 3 henkilöä.

Työryhmä on myös ottanut kantaa kysymykseen hallinnon tarkastuksen säilyttämisestä tilintarkastuslaissa ja päätynyt suosittelemaan sen säilyttämistä laissa. Työryhmä ehdottaa hallinnon tarkastuksen sisällöstä ohjeistusta, jonka antaisi patentti- ja rekisterihallituksen yhteydessä toimiva tilintarkastuslautakunta. Myös hallinnon tarkastuksen suhdetta tilintarkastuskertomukseen on tarkoitus tarkentaa.

Hallituksen tasa-arvo ohjelman 2016 – 2019 väliraportti. DIF on ollut kuultavana sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa koskien ministeriön laatimaa hallituksen tasa-arvo ohjelmaa 2016 – 2019 koskevaa väliraportin lausuntoa.

Lausunnossa hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportiksi on käsitelty pörssiyhtiöiden hallitusten monimuotoisuutta sekä erityisesti sukupuolijakaumaa hallituksissa. Lausunnossa on myös noussut esille mahdollinen sääntely sukupuolikiintiöistä. DIF on toimittanut sosiaali- ja terveysministeriölle kirjallisen lausunnon, jossa se korostaa itsesääntelyn merkitystä hallituksen monimuotoisuuteen liittyen, mukaan lukien tasapuolinen sukupuolijakauma, sekä vastustaa pakottavaa sääntelyä hallituksen monomuotoisuusvaatimuksista. DIF:n lausunto löytyy täältä: DIF lausunto 29.1.2018.

Uusi liikesalaisuuslaki. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 18.10. liikesalaisuusdirektiivin kansallista täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnön. Kyseessä on ehdotus uudeksi laiksi, jossa kootaan yhteen liikesalaisuutta koskevat määräykset.

Liikesalaisuuslaissa säädetään muun muassa liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta ja käyttämisestä. Laissa säädetään myös sallituista liikesalaisuuden hankkimistavoista ja siitä, millä edellytyksillä väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voidaan liikesalaisuuden suojasta huolimatta ilmoittaa (whistleblowing). Lisäksi liikesalaisuuksiin liittyvät oikeussuojakeinot yhtenäistyvät.

Työryhmän mietintö lähetettiin syksyllä lausuntokierrokselle, joka päättyi marraskuussa 2017, ja hallituksen esitys liikesalaisuuslaiksi on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2018.

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin implementointi. Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muutos tulee implementoida kansalliseen sääntelyyn 10.6.2019 mennessä. Valtiovarainministeriö on perustanut työryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten uusi EU-sääntely tulee implementoida Suomessa ottaen huomioon erityisesti sellaiset direktiivin määräykset, joihin liittyy jäsenvaltio-optioita.  Työryhmän on tarkoitus julkaista arviomuistio maaliskuussa 2018. Sen perusteella lausuntokierroksen jälkeen laadittaneen hallituksen esitys lakimuutokseksi syksyllä 2018.

Direktiivimuutoksen sisältö on käsitelty tarkemmin policy-valiokunnan sääntelykatsauksessa 2/2017. Suurimmat muutokset liittyvät palkitsemisjärjestelmien käsittelyyn listayhtiöissä (nk. say on pay -sääntely), lähipiirijärjestelyjen julkistamiseen ja päättämiseen sekä yhtiön osakkeenomistajien tunnistamiseen. Ehdotus sisältää lisäksi määräyksiä institutionaalisten sijoittajien sekä nk. proxy advisoreiden asemasta ja velvollisuuksista.

EU:ssa vireillä olevia hankkeita. Euroopan komissio on 31.1.2018 julkistanut korkean tason asiantuntijaryhmän loppuraportin kestävästä rahoituksesta (sustainable finance). Komission on tarkoitus viimeistellä kestävää rahoitusta koskevan strategiansa näiden suositusten pohjalta.

Raportissa ehdotetaan muun ohessa, että luodaan luokitusjärjestelmä – eräänlainen taksonomia – jolla selvennetään markkinoille, mikä on ”kestävää”, selvennetään millaisia velvollisuuksia sijoittajilla on edistää kestävämpää rahoitusjärjestelmää, annetaan rahoituslaitoksille ja yrityksille tehtäväksi parantaa tiedotusta siitä, kuinka kestävyys on otettu niiden päätöksentekoprosesseissa huomioon, otetaan käyttöön vihreiden sijoitusrahastojen EU-merkki, annetaan Euroopan valvontaviranomaisille tehtäväksi ottaa huomioon myös kestävyyttä koskevat asiat ja laaditaan vihreiden joukkovelkakirjojen eurooppalainen standardi. Raporttia käytetään apuna laadittaessa kestävää rahoitusta koskevaa kattavaa komission toimintasuunnitelma, joka on suunniteltu esitettävän tulevien viikkojen kuluessa.

Euroopan komissio on helmikuussa 2018 käynnistänyt lausuntopyyntökierroksen kosken yhtiöiden julkista raportointia – sekä taloudellista että ei-taloudellista raportointia – esimerkiksi koskien sen laatua ja tarkoituksenmukaisuutta. Lausuntokierros on auki 8.3.2018 saakka.