DIF:n lausunto hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016–2019 väliraportista

Sosiaali- ja terveysministeriölle

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry (jäljempänä myös ”DIF”) on riippumaton aatteellinen yhdistys, joka palvelee Suomen yrityselämää edistämällä hyvää ja ammattimaista hallitustyöskentelyä. Yhdistyksellä on 680 henkilöjäsentä, joilla kaikilla on merkittävää kokemusta hallitustyöskentelystä. DIF kuuluu eurooppalaisten hallitusammattilaisten yhdistysten kattojärjestöön The European Confederation of Directors’ Associations (ecoDa). Yhdistyksen keskeisiä arvoja ovat eettisyys, omistaja-arvo ja hyvä hallintotapa.

Viittaamme DIF:n edustajan tasa-arvo-ohjelman väliraportista järjestetyssä kuulemistilaisuudessa 24.1.2018 esittämäämme ja kiitämme mahdollisuudesta lausua asiasta myös kirjallisesti.

Sukupuolikiintiöt pörssiyhtiöiden hallituksissa

Lausunnossa hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportiksi on käsitelty pörssiyhtiöiden hallitusten monimuotoisuutta sekä erityisesti sukupuolijakaumaa hallituksissa. Lausunnossa on myös noussut esille mahdollinen sääntely sukupuolikiintiöistä.

DIF kannattaa pörssiyhtiöiden hallitusten monimuotoisuuden lisäämistä entisestään. Kehitys suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa tämän osalta on ollut hyvä ja toivomme sen jatkuvan. Monimuotoisuuden yksi osa on tasapuolinen sukupuolijakauma, jota käsitellään hallituksen tasa-arvo-ohjelman väliraportin luonnoksessa. Suomessa kehitys on tämän osalta ollut hyvä, ja sitä tulee edelleen parantaa. Hyvä kehitys on suureksi osaksi seurausta Suomen hallinnointikoodin suosituksista, joka on ohjannut toteuttamaan hallituksen monipuolisuutta ilman pakottavaa sääntelyä. Myös monimuotoisuuteen liittyvät raportointivaatimukset tukevat samaa kehitystä.

DIF kannattaa tämän kehityksen jatkoa ja korostaa Suomen hallinnointikoodin mukaisen noudata tai selitä – tyyppisten suositusten merkitystä sekä itsesääntelyn johdosta jo tapahtunutta kehitystä Suomen markkinoilla.

Hallituksen monimuotoisuus on erittäin tärkeä asia. Monimuotoinen hallitus takaa sen, että hallituksessa ovat edustettuina toisiaan täydentäviä henkilöitä, jotka tuovat oman näkemyksensä hallitukseen ja luovat täten lisäarvoa suomalaisille pörssiyhtiöille. Sukupuolijakauma on tärkeä tekijä, mutta ei ainoa. Hallituksen monimuotoisuus tulisi nähdä kokonaisuutena eikä sukupuolikiintiöstä tule säädellä erillään muusta monimuotoisuudesta.

Pakottava sääntely asian osalta voisi vaikuttaa negatiivisesti mahdollisuuteen löytää parhaat jäsenet pörssiyhtiöiden hallituksiin ja täten toimia vastoin sääntelyn tarkoitusta. DIF katsoo tästä syystä, että parhaat tulokset saavutetaan jatkamalla sääntelyn toteuttamista Suomen hallinnointikoodin suositusten mukaisesti. DIF vastustaa pakottavaa sääntelyä hallituksen monimuotoisuudesta, mukaan lukien sukupuolikiintiöt.

Viittaamme lisäksi DIF:n aikaisemmin julkaistuihin lausuntoihin asiassa (liitteet 1 ja 2). Lausunnot on julkaistu DIF:n verkkosivuilla:

Lausunto 2012:

https://dif.fi/ajankohtaista/lausunnot/lausunto-oikeusministeriolle-euroopan-parlamentin-ja-euroopan-neuvoston-sukupuolikiintioita-koskevaan-direktiiviluonnokseen/

Lausunto 2013:

https://dif.fi/ajankohtaista/lausunnot/kommentit-oikeusministerion-u-kirjeluonnokseen-liittyen-eu-komission-ehdotukseen-listayhtioiden-hallitusten-sukupuolikiintio-direktiiviksi/

Kunnioittavasti,

Directors’ Institute Finland – Hallitusammattilaiset ry

Philip Aminoff                                                 Maarit Aarni-Sirviö
Hallituksen puheenjohtaja                           Pääsihteeri