Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 2/2018

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin implementointi. Valtiovarainministeriön osakkeenomistajien oikeudet -työryhmä on antanut 16.4.2018 mietintönsä osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivimuutoksen implementoinnista kansalliseen sääntelyyn. Esitys on lausuntokierroksella 31.5.2018 saakka, minkä jälkeen laaditaan hallituksen esitys lakimuutokseksi syksyllä 2018. Laki tulee implementoida kansalliseen sääntelyyn 10.6.2019 mennessä ja sääntely tulee koskemaan vuoden 2020 yhtiökokouskautta.

Lakimuutos tuo lisävaatimuksia yhtiöiden raportointiin, mm. vaatimuksen julkistaa ja esittää yhtiökokoukselle pörssiyhtiön hallituksen sekä toimitusjohtajan palkkioita koskeva palkitsemispolitiikka. Yhtiökokoukselle tulee myös vuosittain esittää hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista koskeva raportti. Hallituksen ja toimitusjohtajan (sekä toimitusjohtajan sijaisen) palkitseminen tulee toteuttaa yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti. Sääntelyehdotus sisältää lisäksi määräyksiä lähipiirijärjestelyistä sekä pörssiyhtiön ja sen omistajien välisestä kommunikaatiosta esimerkiksi yhtiökokousmateriaaliin ja omistustietoihin liittyen.

Euroopan komissio on direktiiviehdotukseen liittyen julkistanut 11.4.2018 luonnoksen ohjeistukseksi, jolla luotaisiin standardeja tietojen välittämiselle yritysten ja osakkeenomistajien välillä.

Tilintarkastuslakia koskeva ehdotus. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on 17.1.2018 julkistanut ehdotuksen tilintarkastuslakia koskevista muutoksista. Työryhmä ehdottaa tilintarkastusvelvollisuuden supistamista siten, että kirjanpitolain mukaiset mikroyritykset rajattaisiin lakisääteisen tilintarkastusvelvollisuuden ulkopuolelle. Työryhmä suosittelee myös hallinnon tarkastuksen säilyttämistä laissa. Muistiota koskeva lausuntokierros päättyi 13.3.2018 ja lausunnoista laadittu yhteenveto julkistettiin 23.4.2018.

Hallituksen tasa-arvo ohjelman 2016 – 2019 väliraportti. DIF on ollut kuultavana sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä kuulemistilaisuudessa koskien ministeriön laatiman hallituksen tasa-arvo ohjelman 2016 – 2019 väliraportin lausuntoa. Lausunnossa on käsitelty pörssiyhtiöiden hallitusten monimuotoisuutta sekä erityisesti sukupuolijakaumaa hallituksissa. DIF-lausunto löytyy osoitteesta DIF lausunto 29.1.2018.

Uusi liikesalaisuuslaki. Työ- ja elinkeinoministeriö on 12.4.2018 antanut esityksen uudeksi liikesalaisuuslaiksi. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 9.6.2018. Liikesalaisuuslaissa säädetään muun muassa liikesalaisuuden oikeudettomasta hankkimisesta ja käyttämisestä, edellytyksistä, joilla väärinkäytöksistä ja laittomasta toiminnasta voidaan liikesalaisuuden suojasta huolimatta ilmoittaa (whistleblowing) sekä oikeussuojakeinoista.

EU:ssa vireillä olevia hankkeita. Euroopan komissio on 8.3.2018 julkistanut kestävän kasvun rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman (sustainable finance). Hanke sisältää muun ohessa ehdotuksen luokitusjärjestelmän, eräänlaisen taksonomian, luomisesta yritysten kestävyyden perusteella. Tavoitteena on lisäksi muuttaa rahoitus- ja vakuutusmarkkinoita siten, että riskien hinnoittelussa huomioitaisiin taloudellisten riskien lisäksi ympäristöön, mukaan lukien ilmastonmuutokseen, yhteiskuntavastuuseen ja hallintoon liittyvät riskit.

Toimintasuunnitelma sisältää mahdollisia lisävaatimuksia kestävyystietojen raportoinnin liittyen. Valtiovarainministeriö on 17.4.2018 julkistanut kantansa aiheesta. Tarkemmat sääntelyehdotukset on tarkoitus esittää vuosina 2018 – 2019.

Euroopan komissio on 25.4.2018 julkistanut ehdotuksen rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä sekä ehdotuksen digitaalisten työkalujen sekä prosessien käyttämisestä yhtiöoikeuden alueella. Euroopan komissio on 23.4.2018 julkistanut direktiiviehdotuksen väärinkäytösten paljastajien (whistleblower) suojan parantamiseksi.