Policy-valiokunnan sääntelykatsaus 3/2018

Osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin implementointi. Valtiovarainministeriön osakkeenomistajien oikeudet -työryhmä antoi keväällä 2018 mietintönsä osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivimuutoksen implementoinnista kansalliseen sääntelyyn. Esitys oli lausuntokierroksella kevään aikana, minkä jälkeen valtionvarain- ja oikeusministeriö ovat laatineet uuden osaehdotuksen koskien lähipiirijärjestelyjä. Kyseisestä osaehdotuksesta järjestettiin oikeusministeriössä 20.8.2018 kuulemistilaisuus, johon DIF:n policy valiokunnan edustaja myös osallistui. DIF:n lausunto esityksestä: DIF lausunto 5.9.2018.

Lakimuutos tuo tiettyjä lisävaatimuksia yhtiöiden raportointiin, muun muassa vaatimuksen julkistaa ja esittää yhtiökokoukselle pörssiyhtiön hallituksen sekä toimitusjohtajan palkkioita koskeva palkitsemispolitiikka. Yhtiökokoukselle tulee myös vuosittain esittää hallituksen ja toimitusjohtajan palkitsemista koskeva raportti. Hallituksen ja toimitusjohtajan (sekä toimitusjohtajan sijaisen) palkitseminen tulee sääntelyn voimaan astuttua toteuttaa yhtiökokoukselle esitetyn palkitsemispolitiikan mukaisesti. Sääntelyehdotus sisältää lisäksi määräyksiä koskien lähipiirijärjestelyitä sekä pörssiyhtiön ja sen omistajien välistä kommunikaatiota, esimerkiksi yhtiökokousmateriaaliin ja omistustietoihin liittyen.

Valtiovarain- ja oikeusministeriö laativat palautteiden perusteella esityksen lakimuutokseksi, joka on tarkoitus julkistaa viimeistään marraskuun alussa. Laki tulee implementoida kansalliseen sääntelyyn 10.6.2019 mennessä ja sääntely koskee vuoden 2020 yhtiökokouskautta. EU:n komissio on myös julkistanut direktiiviä täydentävän ohjeistuksen tietojen välittämiselle yritysten ja osakkeenomistajien välillä: EU ohjeistus 4.9.2018 .

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osinkojen lähdeverotus. Valtiovarainministeriö on vuoden 2018 alussa antanut ehdotuksen rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamista koskevasta laista, mikä vaikuttaisi merkittävästi hallintarekisteröityjen osakkeiden osinkojen lähdeverotukseen. Nykyisessä järjestelmässä hallintarekisteröidyille osakkeille maksettavien verojen osalta on voitu noudattaa yksinkertaistettua menettelyä ja hyödyntää soveltuvien verosopimusten mukaista verotusta saajan kotimaatiedon perusteella. Uusi ehdotus tarkoittaisi sitä, että loppusaajaa koskeva tieto tulisi toimittaa veroviranomaisille, jotta verosopimusten mukaista lähdeverotusta voisi käyttää. Käytännössä yhtiöiden tai säilyttäjätahojen mahdollisuus näin tehdä on hyvin rajattu, mikä tarkoittaisi sitä, että ulkomaalaisten osinkosaajien verotus voisi muuttua huomattavasti.

Valtioneuvoston lainsäädännön arviointineuvosto on 26.9.2018 antanut asiasta lausunnon (Arviointineuvoston lausunto 26.9.2018), jossa neuvosto toteaa katsovansa, että annettua ehdotusta tulisi edelleen tarkentaa ennen hallituksen esityksen antamista. DIF on keväällä 2018 myös antanut kannanoton asiaan liittyen: DIF kannanotto 9.3.2018, jossa esitetään huoli sääntelyn seuraamuksista. Tämänhetkisen arvion mukaan valtiovarainministeriö esittelee hallituksen esityksen viikolla 42.

EU:ssa vireillä olevia hankkeita. Euroopan komissio on 8.3.2018 julkistanut kestävän kasvun rahoitusta koskevan toimintasuunnitelman (sustainable finance). Hanke sisältää muun ohessa ehdotuksen luokitusjärjestelmän, eräänlaisen taksonomian, luomisesta yritysten kestävyyden perusteella. Tavoitteena on lisäksi muuttaa rahoitus- ja vakuutusmarkkinoita siten, että riskien hinnoittelussa huomioitaisiin taloudellisten riskien lisäksi ympäristöön, mukaan lukien ilmastonmuutokseen, yhteiskuntavastuuseen ja hallintoon liittyvät riskit. Toimintasuunnitelma sisältää suunnitelmia mahdollisista lisävaatimuksista kestävyystietojen raportointiin liittyen. Valtiovarainministeriö on 17.4.2018 julkistanut kantansa aiheesta. Tarkemmat sääntelyehdotukset on tarkoitus esittää vuosien 2018–2019 aikana, nämä ovat edelleen valmisteluvaiheessa.

Euroopan komissio on 25.4.2018 julkistanut ehdotuksen rajat ylittävistä yritysjärjestelyistä sekä ehdotuksen digitaalisten työkalujen sekä prosessien käyttämisestä yhtiöoikeuden alueella. DIF:n lausunto asiaan liittyen: DIF lausunto 31.5.2018.