Johdon rekrytointi ja monimuotoisuus

Tarkistettu: 17.01.2022

Tiivistelmä

Pörssiyhtiön hallituksen on määriteltävä ja selostettava hallituksen monimuotoisuutta koskevat periaatteet hallinnointikoodin suosituksen mukaan. Yhtiön on selostettava vähintään tavoitteet molempien sukupuolten edustuksen osalta hallituksessa, toimenpiteet tavoitteiden toteuttamiseksi ja miten tavoitteiden toteutumisessa on edistytty.

Hallituksen lisäksi monimuotoisuus on erittäin tärkeää huomioida myös yrityksen johdossa. Useat tutkimukset ovat osoittaneet korrelaation johtoryhmien monimuotoisuuden ja yhtiön tulosten välillä, mitä monimuotoisempi johtoryhmä on, sitä paremmat tulokset. Useat suuret pörssiyhtiöt ovat jo määritelleet monimuotoisuuden periaatteet ja tavoitteet, jotka koskevat niin yhtiön johtoa kuin muuta organisaatiota.

Helpoin tapa yhtiölle lisätä monimuotoisuutta on erilaisuuden rekrytoiminen, mutta sitä ohjaamaan on ensin määriteltävä monimuotoisuuden periaatteet. Hallituksella on tärkeä rooli ohjata/määritellä periaatteet ja tavoitteet sekä valvoa monimuotoisuuden toteutumista. Hallituksen nimitys- tai henkilöstötoimikunnalla on toimitusjohtajan rekrytoinnin lisäksi tärkeä rooli johtoryhmän jäsenten ja strategisten avainhenkilöiden rekrytoinnissa osallistumalla finalistien tapaamiseen yhden yli -periaatteella.

Kun yritykseen rekrytoidaan uusi toimitusjohtaja tai johtoryhmän jäsen, mitä hallituksen tulisi huomioida? Olemme pyrkineet kuvaamaan rekrytointiprosessin kompastuskiviä ja avainkohtia monimuotoisen johdon rekrytoinnin onnistumiselle. Kuvattuja avainkohtia voi hyödyntää myös hallitusjäsenen rekrytoinnissa.

The Board of Directors of a listed company must define and report the principles of the board diversity according to the recommendation of the Corporate Governance Code. The company must report information that includes at least the objectives relating to both genders being represented in the company’s board of directors, the means to achieve the objectives, and an account of the progress in achieving the objectives.

In addition to the board, it is crucial to take diversity into account in the company’s management team. Several studies have indicated a correlation between the diversity of the management team and the company’s performance – the more diverse the management team, the better the results. Several large, listed companies have already defined diversity principles and goals that apply to both the company’s management and the rest of the organization.

The most simple way for a company to increase diversity is to recruit it, but prior to that the principles of diversity must be defined. The board has an important role in defining principles and objectives, and in monitoring the implementation of diversity. In addition to recruiting the CEO, the Board’s Nomination or Personnel Committee plays an important role in recruiting members of the Management Team and key strategic personnel by attending the finalists’ meeting on a one-over-one principle.

When recruiting a new CEO or a member of the management team, what should the board consider? Our intent is to describe the stumbling blocks and the key points towards a successful and diverse management recruitment process. The key points may also be used when recruiting a member of the Board.

Miksi organisaation pitäisi olla monimuotoinen? Useat tutkimukset (1,2,3,4) ovat osoittaneet korrelaation johtoryhmien monimuotoisuuden ja yrityksen tulosten välillä, mitä monimuotoisempi johtoryhmä…

Lue lisää

Jäsenille