Sisäpiiritieto ja tiedottaminen

Tarkistettu: 26.04.2024

Tiivistelmä

Sisäpiiritieto ja sen väärinkäyttö

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö heikentää sijoittajien yleistä luottamusta arvopaperimarkkinoihin ja jo pelkkä epäilys sisäpiiritiedon väärinkäytöstä voi aiheuttaa haittaa listayhtiön toiminnalle. Listayhtiön hallitustyöskentelyn puitteissa hallituksen jäsenet saavat kuitenkin aika ajoin sisäpiiritietoa – joko edustamastaan yhtiöstä tai muusta listayhtiöstä, joka on sisäpiirihankkeen osapuolena. Hallitusammattilaiset sekä heidän tekemänsä liiketoimet ovat myös median ja sijoittajakentän aktiivisen seurannan kohteena. Siksi on tärkeää, että hallitusammattilaiset tuntevat sisäpiiritiedon määritelmän ja sisäpiiritiedon hallussapitoon liittyvät kiellot ja huolelliset toimintatavat.[1]

Sisäpiiritieto on tietoa, jonka jokainen sijoittaja haluaisi tietää ennen päätöstä luovuttaa tai hankkia jonkin listayhtiön rahoitusvälineitä. Sisäpiiritiedon voi kuvailla olevan rahoitusvälineeseen liittyvää tiedollista etumatkaa, jonka turvin sisäpiiritiedon hallussapitäjä kykenee sijoituspäätöksissään oikeudettomasti hyötymään muiden sijoittajien kustannuksella. Sisäpiiritiedon hyödyntäminen onkin kielletty, jotta sijoittajien luottamus markkinoita kohtaan ei horjuisi. Sisäpiiritiedon hallussapito ei kuitenkaan itsessään ole kiellettyä.

Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan luonteeltaan täsmällistä ja julkistamatonta tietoa, joka liittyy suoraan tai välillisesti yhteen tai useampaan liikkeeseenlaskijaan (kuten listayhtiöön) taikka yhteen tai useampaan rahoitusvälineeseen ja jolla, jos se julkistettaisiin, todennäköisesti olisi huomattava vaikutus kyseisten rahoitusvälineiden hintoihin tai niihin liittyvien rahoitusjohdannaisten hintaan.

Kun hallituksen jäsenellä on hallussaan sisäpiiritietoa, hän ei saa:

  • tehdä tai yrittää tehdä sisäpiirikauppoja;
  • suositella sisäpiirikauppoja tai houkutella toista henkilöä sisäpiirikauppojen tekemiseen; eikä
  • ilmaista sisäpiiritietoa laittomasti.

Huomio: Sisäpiirikauppojen tekemiseksi katsotaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaan rahoitusvälineiden ostaminen ja myyminen sekä osto- tai myyntitoimeksiannon peruuttaminen tai muuttaminen.

Tiedottaminen

Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskijoita, kuten listayhtiöitä, koskee tiedonantovelvollisuus, jonka tarkoituksena on turvata sijoittajille yhdenvertainen, tasapuolinen ja samanaikainen mahdollisuus tiedonsaantiin yhtiöstä ja sen rahoitusvälineiden hintoihin vaikuttavista seikoista.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden perusteella listayhtiön tulee säännöllisesti julkistaa tietoja yhtiön taloudellisesta asemasta ja tuloksesta, kuten puolivuotiskatsaus sekä tilinpäätös ja toimintakertomus.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden lisäksi listayhtiöllä on velvollisuus julkistaa kyseistä yhtiötä koskeva sisäpiiritieto mahdollisimman pian[2].

Johdon kaupankäynti

Markkinat tunnetusti seuraavat tiiviisti listayhtiöiden johdon kaupankäyntiä yhtiön rahoitusvälineillä. Johdon kaupankäynti tarjoaa markkinalle viitteitä siitä, miten johto näkee kulloinkin yhtiön tilanteen. Lisäksi empiirisissä tutkimuksissa on osoitettu, että johdon kaupankäyntiä seuraamalla sijoittajan on mahdollista saada sijoitukselleen parempi tuotto. Johdon kaupankäynnin on ylläpidettävä markkinoita kohtaan tunnettua luottamusta, minkä vuoksi johdon kaupankäyntiä on rajoitettu esimerkiksi ennen taloudellisten raporttien julkistamista.

Listayhtiön johtotehtävissä toimiva henkilö ei saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 päivän ajanjaksona ennen taloudellisten raporttien julkistamista (nk. ”suljettu ikkuna”).

Lisäksi yhtiön johtohenkilön ja lähipiiriin kuuluvien henkilöiden on ilmoitettava heidän omaan lukuunsa tehdyt liiketoimet, jotka liittyvät kyseisen listayhtiön rahoitusvälineisiin sekä yhtiölle että Finanssivalvonnalle. Yhtiöllä on puolestaan velvollisuus julkistaa liiketoimet pörssitiedotteena.

Inside Information and Insider Dealing

Insider dealing prevents full and proper market transparency and reduces investor confidence in the stock markets. A mere suspicion of insider dealing may cause reputational harm to listed companies. Board members are nevertheless regularly in possession of inside information and should therefore master both the definition of inside information as well as prohibitions related to the possession of such information.

  • Inside information is any information (i) of a precise nature which (ii) has not been made public, relating, directly or indirectly, to one or more issuers of financial instruments or to one or more financial instruments, which (iii) could, if made public, have a significant effect on the prices of such instruments traded.
  • A board member in possession of inside information may not (i) acquire or dispose of financial instruments to which the information pertains, (ii) recommend or induce another person to trade on the basis of inside information and may not (iii) disclose the information to a third party, unless such disclosure is made in the normal course of the exercise of the persons employment, profession or duties.

Insiders

Due to their position, members of the board of directors are under an obligation to publicly notify transactions carried out in financial instruments issued by their company. Insiders’ legitimate dealings are of informational value to outsiders and therefore this information is registered and publicly available with the company. Insiders’ reporting obligation covers:

  • certain personal information, including information on the identity of related persons and legal entities within the persons’ control; and
  • information on ownership and changes in ownership of financial instruments held by the persons above.

Disclosure Obligations

To ensure the equal treatment of shareholders and market transparency, listed companies are under disclosure obligations regarding material information.

  • Companies shall periodically disclose certain information concerning their financial standing and performance.
  • In addition, companies are under an ongoing obligation to disclose any information that is likely to have a material impact on the value of its financial instruments. Consequently, listed companies must for example issue profit warnings, if they are unable to reach previously announced forecasts or guidance.

Sisäpiiritieto ja sisäpiiritiedon väärinkäyttö Mitä on sisäpiiritieto? Hallitustyöskentelyn puitteissa hallituksen jäsenet saavat aika ajoin sisäpiiritietoa, minkä vuoksi on tärkeää ymmärtää…

Lue lisää

Jäsenille