Strategiatyö – rakentaminen

Tarkistettu: 31.01.2023

Tiivistelmä

Osakeyhtiön tavoitteena on tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen, toisin sanoen luoda omistaja-arvoa. Yrityksen strategian tarkoituksena on saada aikaan sellaiset kestävät kilpailuedut, joilla omistaja-arvoa voidaan parhaiten lisätä. Kilpailuetu voi syntyä useista lähteistä, esimerkiksi mittavammasta skaalasta, ainutlaatuisesta tuotteesta tai osaamisesta, uniikista toimintamallista tai näiden yhdistelmästä.

On selvää, että hallitus on toimivan johdon ohella keskeisessä roolissa strategian rakentamisessa. Nykyisen hallinnointikoodin mukaan ”yhtiön strategian määrittäminen ja sen toteuttamisen seuranta” kuuluvat hallituksen keskeisimpiin tehtäviin. Osakeyhtiölain mukaan hallituksen tehtävä on ”huolehtia yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä.”Hallitus siis vastaa osakkeenomistajille siitä, että yhtiöllä on käypä strategia ja että sitä toteutetaan suunnitellusti.

Hallituksen osallistuminen strategiatyöhön vaihtelee yrityksittäin. Keveimmillään hallitus toimii yrityksen johdon laatiman strategian vuosittaisena hyväksyjänä. Hallitus kuitenkin voi, ja useimmiten sen myös kannattaa, tehdä enemmän. Aktiivisempi rooli antaa hallitukselle kattavamman kuvan yrityksen strategisista vaihtoehdoista, mikä todennäköisesti johtaa parempiin tuloksiin. Tämä korostuu erityisesti tilanteissa, joissa liiketoimintaympäristö muuttuu nopeasti. Vaikuttamalla aktiivisesti strategiatyöhön hallitus varmistaa suunnitelmien logiikan ja laadun. Aktiivinen rooli strategian rakentamisessa helpottaa myös strategian toteutuksen johdonmukaista seurantaa.

Hallituksen osallistumista strategiatyöhön kuitenkin usein rajoittaa kolme tyypillistä tekijää: (1) Hallinnointi vie suurimman osan hallituksen ajasta, jolloin aikaa ei jää riittävästi strategiatyöhön; (2) hallitus omaksuu roolin, jossa se ainoastaan hyväksyy yrityksen johdon laatiman strategian eikä osallistu sen luomiseen ja (3) perinteinen strategiatyön aikataulutus, jossa strategiaa työstetään keväällä ja jossa hallitus hyväksyy sen kesällä, sopii yhä huonommin yrityksiin, jotka toimivat nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

BCG:n toteuttaman laajan hallitusten ja johdon toimintatapoja kartoittaneen tutkimuksen perusteella on selvää, että useimmissa tapauksissa strategian rakentaminen ja seuranta on syytä nostaa hallituksen korkeimpien prioriteettien joukkoon.Tämä korostuu erityisesti silloin, kun yrityksen taloudellinen suorituskyky lipsuu tai jos sen toimintaympäristö onennakoimaton.

Hallitus on myös tyypillisesti johdolle arvokas keskustelukumppani, joka voi tuoda strategiaprosessiin arvokkaita näkemyksiä kokemuksellaan yrityksen ulkopuolella. Tätä mahdollisuutta ei tulisi jättää hyödyntämättä.

You have to be fast on your feet and adaptive, or else a strategy is useless.

– Charles de Gaulle

Strategian rakentaminen erilaisissa tilanteissa: kaikki eivät sovi samaan muottiin   Jotta yrityksen strategia voi luoda kestävää kilpailuetua, se tulee räätälöidä…

Lue lisää

Jäsenille